กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 พฤษภาคม 2552

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

1 ธันวาคม 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

4 ธันวาคม 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

3 ธันวาคม 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

1 ธันวาคม 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1 ธันวาคม 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

1 ธันวาคม 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1 ธันวาคม 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1 ธันวาคม 2552

        การวิจัยและพัฒนา

1 ธันวาคม 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1 ธันวาคม 2552

        โครงการในอนาคต

1 ธันวาคม 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

1 ธันวาคม 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1 ธันวาคม 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

1 ธันวาคม 2552

        การควบคุมภายใน

1 ธันวาคม 2552

        รายการระหว่างกัน

1 ธันวาคม 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1 ธันวาคม 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1 ธันวาคม 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 ธันวาคม 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1 ธันวาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1 ธันวาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1 ธันวาคม 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

1 ธันวาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549) 9 กรกฎาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550) 9 กรกฎาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551) 9 กรกฎาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2552) 18 พฤศจิกายน 2552