กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

แฮลเซี่ยน เทคโนโลยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

8 สิงหาคม 2551

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

17 มีนาคม 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

19 มีนาคม 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

20 มีนาคม 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟิลลิป (ประเทศไทย) บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

17 มีนาคม 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

17 มีนาคม 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

17 มีนาคม 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

17 มีนาคม 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

17 มีนาคม 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

17 มีนาคม 2552

        การวิจัยและพัฒนา

17 มีนาคม 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

17 มีนาคม 2552

        โครงการในอนาคต

17 มีนาคม 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

17 มีนาคม 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

17 มีนาคม 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

17 มีนาคม 2552

        การควบคุมภายใน

17 มีนาคม 2552

        รายการระหว่างกัน

17 มีนาคม 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

17 มีนาคม 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 มีนาคม 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

17 มีนาคม 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

26 มีนาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

17 มีนาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

17 มีนาคม 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

17 มีนาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 11 สิงหาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549) 11 สิงหาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550) 11 สิงหาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สำหรับปี 2551) 16 มีนาคม 2552