กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

30 เมษายน 2551

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

7 สิงหาคม 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

10 สิงหาคม 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

13 สิงหาคม 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ บจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

7 สิงหาคม 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

7 สิงหาคม 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7 สิงหาคม 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

7 สิงหาคม 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

7 สิงหาคม 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

7 สิงหาคม 2552

        การวิจัยและพัฒนา

7 สิงหาคม 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

7 สิงหาคม 2552

        โครงการในอนาคต

7 สิงหาคม 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

7 สิงหาคม 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7 สิงหาคม 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

7 สิงหาคม 2552

        การควบคุมภายใน

7 สิงหาคม 2552

        รายการระหว่างกัน

7 สิงหาคม 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

7 สิงหาคม 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

7 สิงหาคม 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

7 สิงหาคม 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 สิงหาคม 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

7 สิงหาคม 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

23 กรกฎาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำงวด 6 เดือน ปี 2552) 7 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551) 23 กรกฎาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 (เสมือนควบรวมกิจการ)) 5 กันยายน 2551
   เอกสารแนบ 1(งบการเงิน ประจำงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มีนาคม 2552) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ 2(งบการเงิน ตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 50 (วันจัดตั้งบริษัท) ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 50 (งบภายหลังควบรวมกิจการ)) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ 3(งบการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.50 ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 50 (บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์) (งบก่อนควบรวมกิจการ)) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ 4(งบการเงิน ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 49 (บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์) (งบก่อนควบรวมกิจการ)) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ 5(งบการเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 50 - 30 มิ.ย. 50 (บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น) (งบก่อนควบรวมกิจการ)) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ 6(งบการเงิน วันที่ 31 ธ.ค. 49 (บจก.สยามโกลบอลเฮ้าส์ (ขอนแก่น)) (งบก่อนควบรวมกิจการ)) 10 สิงหาคม 2552