กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

12 ธันวาคม 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

23 พฤษภาคม 2551

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

29 พฤษภาคม 2551

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

6 มิถุนายน 2551

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

โนมูระ พัฒนสิน บมจ. บล.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

24 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

24 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

24 พฤษภาคม 2551

        ปัจจัยความเสี่ยง

24 พฤษภาคม 2551

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

24 พฤษภาคม 2551

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

24 พฤษภาคม 2551

        การวิจัยและพัฒนา

24 พฤษภาคม 2551

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

24 พฤษภาคม 2551

        โครงการในอนาคต

24 พฤษภาคม 2551

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

24 พฤษภาคม 2551

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

24 พฤษภาคม 2551

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

24 พฤษภาคม 2551

        การควบคุมภายใน

24 พฤษภาคม 2551

        รายการระหว่างกัน

24 พฤษภาคม 2551

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

24 พฤษภาคม 2551

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

24 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

24 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

24 พฤษภาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

24 พฤษภาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

24 พฤษภาคม 2551

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

24 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551) 24 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550) 24 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549) 24 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548) 24 พฤษภาคม 2551