กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

13 กันยายน 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

13 พฤษภาคม 2551

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

14 พฤษภาคม 2551

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

16 พฤษภาคม 2551

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอดไวเซอรี่ พลัส บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

13 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

13 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2551

        ปัจจัยความเสี่ยง

13 พฤษภาคม 2551

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

13 พฤษภาคม 2551

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

13 พฤษภาคม 2551

        การวิจัยและพัฒนา

13 พฤษภาคม 2551

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

13 พฤษภาคม 2551

        โครงการในอนาคต

13 พฤษภาคม 2551

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

13 พฤษภาคม 2551

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

13 พฤษภาคม 2551

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

13 พฤษภาคม 2551

        การควบคุมภายใน

13 พฤษภาคม 2551

        รายการระหว่างกัน

13 พฤษภาคม 2551

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

13 พฤษภาคม 2551

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

13 พฤษภาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

13 พฤษภาคม 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

13 พฤษภาคม 2551

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

14 กันยายน 2550
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 13 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549) 13 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550) 13 พฤษภาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(งบเสมือนงบการเงินปี 2549) 13 พฤษภาคม 2551