กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

2 กันยายน 2551

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

15 กรกฎาคม 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 กรกฎาคม 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

20 กรกฎาคม 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ บจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

17 กรกฎาคม 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

16 กรกฎาคม 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

16 กรกฎาคม 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

16 กรกฎาคม 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16 กรกฎาคม 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

16 กรกฎาคม 2552

        การวิจัยและพัฒนา

16 กรกฎาคม 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

16 กรกฎาคม 2552

        โครงการในอนาคต

16 กรกฎาคม 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

16 กรกฎาคม 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

16 กรกฎาคม 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

16 กรกฎาคม 2552

        การควบคุมภายใน

16 กรกฎาคม 2552

        รายการระหว่างกัน

16 กรกฎาคม 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

16 กรกฎาคม 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

16 กรกฎาคม 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

16 กรกฎาคม 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

15 มิถุนายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 กรกฎาคม 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

29 ตุลาคม 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(3 เดือน ปี 2552) 15 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2551) 15 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2550) 15 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประจำปี 2549) 15 มิถุนายน 2552