กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บล.

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

14 ธันวาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

27 ตุลาคม 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

1 พฤศจิกายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

10 พฤศจิกายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

นครหลวงไทย บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

30 ตุลาคม 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

30 ตุลาคม 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

30 ตุลาคม 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

30 ตุลาคม 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

30 ตุลาคม 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

30 ตุลาคม 2549

        การวิจัยและพัฒนา

30 ตุลาคม 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

30 ตุลาคม 2549

        โครงการในอนาคต

30 ตุลาคม 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

30 ตุลาคม 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

30 ตุลาคม 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

30 ตุลาคม 2549

        การควบคุมภายใน

30 ตุลาคม 2549

        รายการระหว่างกัน

30 ตุลาคม 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

30 ตุลาคม 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

30 ตุลาคม 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

30 ตุลาคม 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

20 ธันวาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

16 ตุลาคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

18 ตุลาคม 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

20 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2549) 28 กันยายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548) 28 กันยายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 20 ธันวาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(9 เดือน ปี 2548) 20 ธันวาคม 2548