กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ไพลอน จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

7 กันยายน 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

8 ธันวาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

15 ธันวาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

16 ธันวาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทรีนีตี้ แอ๊ดไวซอรี่ 2001 บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

9 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

8 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

8 ธันวาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

8 ธันวาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8 ธันวาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

8 ธันวาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

8 ธันวาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

8 ธันวาคม 2548

        โครงการในอนาคต

8 ธันวาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

8 ธันวาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

8 ธันวาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

8 ธันวาคม 2548

        การควบคุมภายใน

8 ธันวาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

8 ธันวาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

9 ธันวาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

8 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

8 ธันวาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 กันยายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

7 กันยายน 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

7 กันยายน 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

7 กันยายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 3 ปี 2548) 9 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 9 พฤศจิกายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 7 กันยายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 7 กันยายน 2548