กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

5 กรกฎาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

6 กันยายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

8 กันยายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

13 กันยายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

6 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

6 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

6 กันยายน 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

6 กันยายน 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

6 กันยายน 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

6 กันยายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

6 กันยายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

6 กันยายน 2549

        โครงการในอนาคต

6 กันยายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

6 กันยายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

6 กันยายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

6 กันยายน 2549

        การควบคุมภายใน

6 กันยายน 2549

        รายการระหว่างกัน

6 กันยายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13 กันยายน 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

6 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

13 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

6 กันยายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

30 สิงหาคม 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

21 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด((ปี 2548 และ 2547)) 13 กันยายน 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547 และ 2546) 5 กรกฎาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546 และ 2545) 5 กรกฎาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545 และ 2544) 5 กรกฎาคม 2548
   เอกสารแนบ 1() 30 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ 2() 21 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ 3() 21 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ 4() 21 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ 5(ใบแทรกแก้ไขคำผิดสำหรับหนังสือชี้ชวนของบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) 13 กันยายน 2549
   เอกสารแนบ 6((งบการเงิน งวด Q249)) 21 สิงหาคม 2549