กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

4 กุมภาพันธ์ 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

4 กันยายน 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

6 กันยายน 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

8 กันยายน 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ซีมิโก้ บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

4 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

1 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1 กันยายน 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

4 กันยายน 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

4 กันยายน 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1 กันยายน 2549

        การวิจัยและพัฒนา

1 กันยายน 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1 กันยายน 2549

        โครงการในอนาคต

1 กันยายน 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

1 กันยายน 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

4 กันยายน 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

1 กันยายน 2549

        การควบคุมภายใน

1 กันยายน 2549

        รายการระหว่างกัน

1 กันยายน 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1 กันยายน 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

1 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

1 กันยายน 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1 กันยายน 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

19 พฤษภาคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

19 พฤษภาคม 2549

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

19 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 2 ปี 2549) 17 สิงหาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(31 ธ.ค. 47 และ 31 ธ.ค. 47 - ประหนึ่งทำใหม่) 19 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 19 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 19 พฤษภาคม 2549
   เอกสารแนบ 1(รายละเอียดของสัญญา) 19 มกราคม 2549