กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

30 พฤศจิกายน 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

11 สิงหาคม 2548

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 สิงหาคม 2548

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 สิงหาคม 2548

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เซจ แคปปิตอล บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

11 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

11 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

11 สิงหาคม 2548

        ปัจจัยความเสี่ยง

11 สิงหาคม 2548

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

11 สิงหาคม 2548

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

11 สิงหาคม 2548

        การวิจัยและพัฒนา

11 สิงหาคม 2548

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

11 สิงหาคม 2548

        โครงการในอนาคต

11 สิงหาคม 2548

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

11 สิงหาคม 2548

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

11 สิงหาคม 2548

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

11 สิงหาคม 2548

        การควบคุมภายใน

11 สิงหาคม 2548

        รายการระหว่างกัน

11 สิงหาคม 2548

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11 สิงหาคม 2548

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

11 สิงหาคม 2548

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

11 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

11 สิงหาคม 2548

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

16 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาสแรกปี 2548 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2548) 24 มิถุนายน 2548
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 30 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 30 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2547) 14 มีนาคม 2548
   เอกสารแนบ 1(งบการเงินเสมือนการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท สำหรับปี 2547) 14 มีนาคม 2548