กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

12 ธันวาคม 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

8 เมษายน 2551

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

21 เมษายน 2551

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

22 เมษายน 2551

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ภัทร บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

25 เมษายน 2551

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

8 เมษายน 2551

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

8 เมษายน 2551

        ปัจจัยความเสี่ยง

8 เมษายน 2551

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

8 เมษายน 2551

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

8 เมษายน 2551

        การวิจัยและพัฒนา

8 เมษายน 2551

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

8 เมษายน 2551

        โครงการในอนาคต

8 เมษายน 2551

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

8 เมษายน 2551

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

8 เมษายน 2551

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

8 เมษายน 2551

        การควบคุมภายใน

8 เมษายน 2551

        รายการระหว่างกัน

8 เมษายน 2551

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

8 เมษายน 2551

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

8 เมษายน 2551

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

14 เมษายน 2551

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

8 เมษายน 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

8 เมษายน 2551

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

8 เมษายน 2551

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

8 เมษายน 2551
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548, 2549 และ 2550) 8 เมษายน 2551
   เอกสารแนบ 1(ข้อมูลเพิ่มเติมที่แจกจ่ายให้แก่นักลงทุน) 8 เมษายน 2551