กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 พฤษภาคม 2551

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

14 กันยายน 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 กันยายน 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 กันยายน 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ทิสโก้ บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

14 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

11 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

11 กันยายน 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

11 กันยายน 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

11 กันยายน 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

11 กันยายน 2552

        การวิจัยและพัฒนา

11 กันยายน 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

11 กันยายน 2552

        โครงการในอนาคต

11 กันยายน 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

11 กันยายน 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

11 กันยายน 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

11 กันยายน 2552

        การควบคุมภายใน

11 กันยายน 2552

        รายการระหว่างกัน

11 กันยายน 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

11 กันยายน 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

11 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

11 กันยายน 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

11 กันยายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

11 กันยายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

11 กันยายน 2552

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(1H 2009) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(FY2008) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(FY2007) 10 สิงหาคม 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(FY2006) 10 สิงหาคม 2552