กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

20 สิงหาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

26 พฤศจิกายน 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

1 ธันวาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินันซ่า บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

29 พฤศจิกายน 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

29 พฤศจิกายน 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

29 พฤศจิกายน 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

29 พฤศจิกายน 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

29 พฤศจิกายน 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

29 พฤศจิกายน 2547

        การวิจัยและพัฒนา

29 พฤศจิกายน 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

29 พฤศจิกายน 2547

        โครงการในอนาคต

29 พฤศจิกายน 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

29 พฤศจิกายน 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

29 พฤศจิกายน 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

29 พฤศจิกายน 2547

        การควบคุมภายใน

29 พฤศจิกายน 2547

        รายการระหว่างกัน

29 พฤศจิกายน 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

29 พฤศจิกายน 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

29 พฤศจิกายน 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

29 พฤศจิกายน 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

29 พฤศจิกายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

9 พฤศจิกายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

9 พฤศจิกายน 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

29 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547) 9 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 9 พฤศจิกายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 23 สิงหาคม 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 23 สิงหาคม 2547