กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

18 พฤษภาคม 2547

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

30 กันยายน 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

7 ตุลาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

8 ตุลาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ไซรัส บล. บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

1 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

1 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

1 ตุลาคม 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

1 ตุลาคม 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1 ตุลาคม 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

1 ตุลาคม 2547

        การวิจัยและพัฒนา

1 ตุลาคม 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1 ตุลาคม 2547

        โครงการในอนาคต

1 ตุลาคม 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

1 ตุลาคม 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1 ตุลาคม 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

1 ตุลาคม 2547

        การควบคุมภายใน

1 ตุลาคม 2547

        รายการระหว่างกัน

1 ตุลาคม 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

1 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

4 ตุลาคม 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1 ตุลาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

1 ตุลาคม 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

1 ตุลาคม 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

15 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2544) 15 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2545) 15 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2546) 15 กันยายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาส 2 ปี 2547) 15 กันยายน 2547