กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

นวนคร จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

9 ตุลาคม 2546

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

29 เมษายน 2547

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

4 พฤษภาคม 2547

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

6 พฤษภาคม 2547

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท์


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

28 เมษายน 2547

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

28 เมษายน 2547

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

28 เมษายน 2547

        ปัจจัยความเสี่ยง

28 เมษายน 2547

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

28 เมษายน 2547

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

28 เมษายน 2547

        การวิจัยและพัฒนา

28 เมษายน 2547

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

28 เมษายน 2547

        โครงการในอนาคต

28 เมษายน 2547

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

28 เมษายน 2547

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

28 เมษายน 2547

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

28 เมษายน 2547

        การควบคุมภายใน

28 เมษายน 2547

        รายการระหว่างกัน

28 เมษายน 2547

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

28 เมษายน 2547

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

28 เมษายน 2547

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

28 เมษายน 2547

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

28 เมษายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

28 เมษายน 2547

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

28 เมษายน 2547

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

9 ตุลาคม 2546
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 28 เมษายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2545) 28 เมษายน 2547
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2546) 28 เมษายน 2547