กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

20 พฤษภาคม 2548

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

17 มกราคม 2549

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

31 มีนาคม 2549

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

31 มีนาคม 2549

ประเภทหลักทรัพย์:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ประเภทการเสนอขาย:

PO ESOP

บริษัทที่ส่งแบบรายงาน :

ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

19 มกราคม 2549

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

19 มกราคม 2549

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

19 มกราคม 2549

        ปัจจัยความเสี่ยง

19 มกราคม 2549

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

19 มกราคม 2549

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

19 มกราคม 2549

        การวิจัยและพัฒนา

19 มกราคม 2549

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

19 มกราคม 2549

        โครงการในอนาคต

19 มกราคม 2549

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

19 มกราคม 2549

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

19 มกราคม 2549

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

19 มกราคม 2549

        การควบคุมภายใน

19 มกราคม 2549

        รายการระหว่างกัน

19 มกราคม 2549

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

19 มกราคม 2549

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

19 มกราคม 2549

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

19 มกราคม 2549

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

19 มกราคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

19 มกราคม 2549

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

19 มกราคม 2549
      ใช้ข้อมูลของแบบรายงาน 56-1 (กรณีใช้แบบ 56-1 แทนแบบ filing) ( 2547 )  
   ใช้ข้อมูลงบการเงินที่เคยส่งให้ ก.ล.ต. (31 ธันวาคม 2546 )  
   ใช้ข้อมูลงบการเงินที่เคยส่งให้ ก.ล.ต. (31 ธันวาคม 2547 )  
   ใช้ข้อมูลงบการเงินที่เคยส่งให้ ก.ล.ต. (30 กันยายน 2548 )