กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

14 ธันวาคม 2550

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

15 มิถุนายน 2552

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

17 มิถุนายน 2552

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 มิถุนายน 2552

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

เอเซีย พลัส บล.บมจ.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

15 มิถุนายน 2552

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

15 มิถุนายน 2552

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

15 มิถุนายน 2552

        ปัจจัยความเสี่ยง

15 มิถุนายน 2552

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

15 มิถุนายน 2552

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

15 มิถุนายน 2552

        การวิจัยและพัฒนา

15 มิถุนายน 2552

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

15 มิถุนายน 2552

        โครงการในอนาคต

15 มิถุนายน 2552

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

15 มิถุนายน 2552

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

15 มิถุนายน 2552

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

15 มิถุนายน 2552

        การควบคุมภายใน

18 มิถุนายน 2552

        รายการระหว่างกัน

18 มิถุนายน 2552

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

15 มิถุนายน 2552

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 มิถุนายน 2552

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

15 มิถุนายน 2552

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

15 มิถุนายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

15 มิถุนายน 2552

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

15 มิถุนายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2548) 7 เมษายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2549) 7 เมษายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2550) 7 เมษายน 2552
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2551) 7 เมษายน 2552
   เอกสารแนบ 1(งบการเงิน 31 มีนาคม 2551) 11 สิงหาคม 2551
   เอกสารแนบ 2(งบการเงิน 30 มิถุนายน 2551) 11 สิงหาคม 2551
   เอกสารแนบ 3(งบการเงิน 30 กันยายน 2551) 12 พฤศจิกายน 2551
   เอกสารแนบ 4(งบการเงิน 31 มีนาคม 2552) 18 พฤษภาคม 2552