กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

6 กันยายน 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

2 ธันวาคม 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

3 ธันวาคม 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

6 ธันวาคม 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญควบใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ฟินันซ่า บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

17 ธันวาคม 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

17 ธันวาคม 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

17 ธันวาคม 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

17 ธันวาคม 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

17 ธันวาคม 2545

        การวิจัยและพัฒนา

17 ธันวาคม 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

17 ธันวาคม 2545

        โครงการในอนาคต

17 ธันวาคม 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

17 ธันวาคม 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

17 ธันวาคม 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

17 ธันวาคม 2545

        การควบคุมภายใน

17 ธันวาคม 2545

        รายการระหว่างกัน

17 ธันวาคม 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

17 ธันวาคม 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 ธันวาคม 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

17 ธันวาคม 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

17 ธันวาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

17 ธันวาคม 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

17 ธันวาคม 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

17 ธันวาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ปี 2544) 17 ธันวาคม 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ไตรมาสที่ 3 ปี 2545) 17 ธันวาคม 2545