กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

2 สิงหาคม 2545

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

14 ตุลาคม 2545

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

16 ตุลาคม 2545

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

20 พฤศจิกายน 2545

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ คอร์ปอเรท


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

7 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

7 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

7 พฤศจิกายน 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

7 พฤศจิกายน 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

7 พฤศจิกายน 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

7 พฤศจิกายน 2545

        การวิจัยและพัฒนา

7 พฤศจิกายน 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

7 พฤศจิกายน 2545

        โครงการในอนาคต

7 พฤศจิกายน 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

7 พฤศจิกายน 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

7 พฤศจิกายน 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

7 พฤศจิกายน 2545

        การควบคุมภายใน

7 พฤศจิกายน 2545

        รายการระหว่างกัน

7 พฤศจิกายน 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

7 พฤศจิกายน 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

7 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

7 พฤศจิกายน 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

7 พฤศจิกายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

7 พฤศจิกายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

7 พฤศจิกายน 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2542-2545 NTS) 7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(2542-2545 SISCO2001 & SCSC) 7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ งบการเงิน งวด(ประมาณการงบดุล ณ 31 มีนาคม และ กรกฎาคม 2545 MS) 7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ 1(สรุปแผนฟื้นฟูกิจการและข้อมูลบริษัทย่อย) 7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ 2(โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่ม CHC) 7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ 3(ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนที่ถุกเสนอซื้อหลักทรัพย์) 7 พฤศจิกายน 2545
   เอกสารแนบ 4(สัญญา ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง) 7 พฤศจิกายน 2545