กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูลแบบ Filing
ผู้ออกหลักทรัพย์:

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์:

อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท

วันที่ยื่น Filing version แรก :

วันที่นับ 1 Filing :

13 พฤศจิกายน 2544

วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ:

13 ธันวาคม 2544

วันที่เริ่มต้นการเสนอขาย:

14 ธันวาคม 2544

วันที่สิ้นสุดการเสนอขาย:

18 ธันวาคม 2544

ประเภทหลักทรัพย์:

หุ้นสามัญ

ประเภทการเสนอขาย:

IPO

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน:

หยวนต้า (ประเทศไทย) บล.บจก.


หัวข้อ
วันที่ปรับปรุงครั้งสุดท้าย
  *download all files

     ปกหน้า

19 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary)

19 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

19 เมษายน 2545

        ปัจจัยความเสี่ยง

19 เมษายน 2545

        ลักษณะการประกอบธุรกิจ

19 เมษายน 2545

        การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

19 เมษายน 2545

        การวิจัยและพัฒนา

19 เมษายน 2545

        ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

19 เมษายน 2545

        โครงการในอนาคต

19 เมษายน 2545

        ข้อพิพาททางกฎหมาย

19 เมษายน 2545

        โครงสร้างเงินทุน / โครงสร้างผู้ถือหุ้น

19 เมษายน 2545

        การจัดการ / โครงสร้างการจัดการ

19 เมษายน 2545

        การควบคุมภายใน

19 เมษายน 2545

        รายการระหว่างกัน

19 เมษายน 2545

        ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

19 เมษายน 2545

        ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

19 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

19 เมษายน 2545

     ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

19 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

19 เมษายน 2545

     เอกสารแนบ แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

19 เมษายน 2545