กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)  ค้นหางบการเงินโดย


ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
กลุ่มอุตสาหกรรม  


บริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามคำสั่งการของสำนักงาน
วันที่สั่งการ
ชื่อบริษัท
งบการเงินที่ต้องแก้ไข
30 สิงหาคม 2554
ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ยานภัณฑ์ แก้ไขงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553 และประจำปี 2553
26 พฤศจิกายน 2555
ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 และ 2554
6 กุมภาพันธ์ 2556
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2555
22 มีนาคม 2556
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ขยายเวลาให้ TUCC นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดประจำปี 2555
8 เมษายน 2558
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง TIES แก้ไขงบการเงินงวด ปี 2557
27 เมษายน 2558
เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและให้ AIE ชี้แจงข้อเท็จจริง
27 เมษายน 2558
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและให้ AIE ชี้แจงข้อเท็จจริง
22 พฤษภาคม 2558
พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาให้ TIES นำส่งงบการเงินงวดปี 2557 และงวดไตรมาส 1/2558
27 พฤษภาคม 2558
เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาส่งงบการเงินให้ AIE และ AI และให้ AIE ส่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
27 พฤษภาคม 2558
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผันกำหนดเวลาส่งงบการเงินให้ AIE และ AI และให้ AIE ส่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
9 มิถุนายน 2558
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง EIC ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงิน
29 เมษายน 2559
เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558
29 เมษายน 2559
เอเชียน อินซูเลเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ AIE และ AI ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2558
24 พฤษภาคม 2559
วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้งให้ บมจ. อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ (EIC) ส่งงบการเงินงวดประจำปี 2557 งวดไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2558 (Q1 Q2 Q3/2558) และงวดประจำปี 2558 ฉบับแก้ไขที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและสอบทานแล้วต่อ ก.ล.ต.
6 มกราคม 2560
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่งให้ บมจ. KC แก้ไขงบการเงินและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
10 กุมภาพันธ์ 2560
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลา KC นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
13 มีนาคม 2560
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลา KC นำส่งรายงานการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษครั้งที่ 2
17 มีนาคม 2560
เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัท
SEC grants a second extension to KC special audit report submission
23 มิถุนายน 2560
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่ง POLAR จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
23 มิถุนายน 2560
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่ง EARTH จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
27 กรกฎาคม 2560
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ผ่อนผัน EARTH ขยายเวลาส่งรายงาน special audit และจะพิจารณาการทำหน้าที่ของผู้บริหาร
1 สิงหาคม 2560
โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ POLAR เร่งนำส่งรายงาน special audit
9 สิงหาคม 2560
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่งให้ EARTH นำส่งเอกสารภายใน 5 วัน และทำ special audit ที่มาของมูลหนี้
16 พฤศจิกายน 2560
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ PACE ชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
8 ธันวาคม 2560
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลา PACE นำส่งคำชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
22 มกราคม 2561
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายเวลา PACE นำส่งคำชี้แจงข้อมูลการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเป็นครั้งที่ 2
31 มกราคม 2561
เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ CHUO ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีและเร่งส่งงบการเงิน
16 มีนาคม 2561
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ให้ EARTH ชี้แจงความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน
12 เมษายน 2561
เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ขยายระยะเวลาให้ EARTH ชี้แจงความมีอยู่จริงและมูลค่ายุติธรรมของสิทธิในเหมืองถ่านหิน
7 พฤษภาคม 2563
กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บล.
การขอผ่อนผันการนำส่งงบการเงิน Q1/2563 สิ้นสุดวันที่ 31/03/2563
17 พฤษภาคม 2566
สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่งการ STARK ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ
24 ตุลาคม 2566
ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. สั่งการ CMO จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี