กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)  ค้นหางบการเงินโดย


ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
 
ชื่อย่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์  
กลุ่มอุตสาหกรรม  


บริษัทที่อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินตามคำสั่งการของสำนักงาน
วันที่สั่งการ
ชื่อบริษัท
งบการเงินที่ต้องแก้ไข
30 สิงหาคม 2554
ยานภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ยานภัณฑ์ แก้ไขงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2553 และประจำปี 2553
26 พฤศจิกายน 2555
ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง ให้ บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น แก้ไขงบการเงินประจำปี 2553 และให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2553 และ 2554
6 กุมภาพันธ์ 2556
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2555
22 มีนาคม 2556
ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. ไม่ขยายเวลาให้ TUCC นำส่งงบการเงินงวดไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3 ปี 2555 ฉบับแก้ไข และงบการเงินงวดประจำปี 2555
25 กันยายน 2557
จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง JAS แก้ไขงบการเงินงวดปี 2556 และงวดไตรมาส 2/2557
8 เมษายน 2558
ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท
ก.ล.ต. แจ้ง TIES แก้ไขงบการเงินงวด ปี 2557