กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document
สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา)

ข้อมูล 59-2 ล่าสุด | ข้อมูล 59-2 ย้อนหลัง | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการถือ
   หลักทรัพย์ของผู้บริหารและผู้สอบบัญชี เนื่องจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับข้อมูลภายในบริษัท        ยังมีต่อ...

ประจำวันที่ 28 มี.ค. 2560
เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2560 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

เรียงข้อมูลตาม : | ชื่อบริษัท | ชื่อผู้บริหาร | วันที่ได้มา/จำหน่าย |

ทั้งหมด  25 รายการ

ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร ความ
สัมพันธ์ *
ประเภท
หลักทรัพย์
วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา วิธีการได้มา/จำหน่าย หมายเหตุ
เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธ.(KKP)สุวิทย์  มาไพศาลสินผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256024/03/2560250,00070.00ขาย
ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTC)วิชิต  ชินวงศ์วรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256024/03/256076,2008.82ซื้อ
ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)ปรีชา  วีระพงษ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/03/256027/03/2560300,0002.22ซื้อ
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)จารุวิทย์  สวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28/03/256024/03/256010,0004.20ขาย
ถิรไทย จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRT)จารุวิทย์  สวนมาลีคู่สมรสหุ้นสามัญ28/03/256027/03/256026,0004.22ขาย
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ28/03/256023/03/2560420,0002.02ซื้อ
ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บมจ.(TFD)อภิชัย  เตชะอุบลคู่สมรสหุ้นสามัญ28/03/256027/03/2560220,0001.99ซื้อ
ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)เชง  นิรุตตินานนท์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256024/03/2560200,00021.25ขาย
เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSR)ไพฑูรย์  หอมจันทร์ผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/03/256028/03/256050,0003.30ขาย
นิปปอนแพ็ค (ประเทศไทย) บมจ.(NPP)สุรพงษ์  เตรียมชาญชัยผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256027/03/25601,500,0000.88ซื้อ
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/256022/03/2560100,0002.76ขาย
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/256023/03/2560100,0002.72ขาย
ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PHOL)ชวลิต  หวังธำรงผู้จัดทำหุ้นสามัญ27/03/256024/03/2560100,0002.74ขาย
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSH)รัตนา  พรมสวัสดิ์คู่สมรสหุ้นสามัญ28/03/256027/03/2560100,00022.40ขาย
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)สรพจน์  เตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256003/03/2560200,0003.60ซื้อ
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACE)สรพจน์  เตชะไกรศรีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256006/03/25602,620,0003.57ซื้อ
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)สุเมธ  เลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256027/03/2560791,8005.20ขาย
มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)สุเมธ  เลอสุมิตรกุลผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256027/03/2560980,0005.18ขาย
เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(WORK)พาณิชย์  สดสีผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256024/03/256020,00059.00ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วิลักษณ์  โหลทองผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/03/256023/03/25603,833,1001.12ขาย
สยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPORT)วิลักษณ์  โหลทองผู้จัดทำใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น28/03/256024/03/25605,469,4001.13ขาย
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI)มนัส  องค์สรณะคมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256022/03/256050041.00ซื้อ
สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPI)มนัส  องค์สรณะคมผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256023/03/256030040.50ซื้อ
อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บมจ.(RS)สุรชัย  เชษฐโชติศักดิ์ผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256027/03/2560250,0008.76ซื้อ
เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) บมจ.(ARIP)อิศรญา  สุขเจริญผู้จัดทำหุ้นสามัญ28/03/256023/03/2560200,0000.75โอนออกรับโอนจาก นายเธียรชัย ศรีวิจิตร [บิดา)


*กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง