>> ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางอัตราส่วนการลงทุน (ทน.17-2556)   11/03/2556 01/04/2556
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 56/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)   30/11/2544 1/12/2544
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 42/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 2)   28/09/2544 01/10/2544
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม   18/05/2544 16/05/2544
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2543 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)   24/08/2543 05/09/2543
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 49/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 10)   15/12/2541 17/12/2541
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 9)   14/08/2541 20/08/2541
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 5)   30/04/2541 22/05/2541
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 16/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 2)   30/04/2541 22/05/2541
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 7)   30/04/2541 22/05/2541
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน   30/04/2541 22/05/2541
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 2/2541 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 7)   15/01/2541 21/01/2541
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2540 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 6)   06/08/2540 15/08/2540
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2540 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในหน่วยลงทุน   08/07/2540
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2539 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 3)   30/12/2539
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2539 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 4)   30/12/2539
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2539 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 4)   12/12/2539
18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 16/2539 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 3)   26/08/2539
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 5/2539 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 2)   31/01/2539
20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 2/2538 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้   25/01/2538
21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 7/2537 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับที่ 3)   15/08/2537
22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 8/2537 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ฉบับที่ 2 )   15/08/2537
23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ พ.ศ. 2536   20/09/2536
24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน พ.ศ. 2536   06/08/2536
25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม   18/05/2535
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 30/2553 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ยกเลิก : เนื่องจาก ประกาศแม่ สน.24/2552 ยกเลิกแล้ว)   25/08/2553 16/09/2553
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 25/2553 นำส่งสำเนาประกาศ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินของกองทุน 02/09/2553
27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2552 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 4)   12/06/2552 16/06/2552
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 7/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 18/06/2552
28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 8/2551 เรื่อง การรายงานการลงทุนในทรัพย์สินต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์   12/03/2551 14/03/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 9/2551 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของบริษัทหลักทรัพย์ 13/03/2551
29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2551 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน(ฉบับที่ 3)   01/02/2551 15/02/2551
30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2550 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 2)   22/06/2550 01/07/2550
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 9/2550 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 29/06/2550
31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน   17/07/2549 01/08/2549
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 12/2549 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 19/07/2549
  โครงสร้างของประกาศประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน MF PVD PF รายย่อย
  โครงสร้างของประกาศประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน PF รายใหญ่
  ซักซ้อมความเข้าใจของประกาศเรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน
  ซักซ้อมการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนส่วนบุคคลรายย่อย
32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2548 เรื่อง การคำนวณอัตราส่วนการลงทุนหรือการมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมพันธบัตรเอเชีย เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน   15/12/2548 01/01/2549
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 26/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 20/12/2548
33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2548 เรื่อง การขอผ่อนผันอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ และทรัพย์สินของกองทุนรวมดัชนีและกองทุนรวมอีทีเอฟ   18/07/2548 18/07/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 14/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 25/07/2548
34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2548 เรื่อง อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนในตราสารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายในประเทศไทย   18/05/2548 18/05/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก 20/05/2548
35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2548 เรื่อง การขอผ่อนผันอัตราส่วนการลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วแลกเงินของกองทุนรวมสึนามิ   26/01/2548 26/01/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 5/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมสึนามิ 28/01/2548
36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 45/2546 เรื่อง การอนุญาตให้กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ   26/12/2546 01/01/2547
37. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 51/2546 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้เพิ่มเติม(ฉบับที่ 3)   26/12/2546 01/01/2547
38. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 43/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น   25/12/2546 01/01/2547
39. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 44/2546 เรื่อง การให้ความเห็นชอบอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการดำรงเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์   25/12/2546 01/01/2547
40. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 25/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์   01/10/2546 01/10/2546
41. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 16/2546 เรื่อง การอนุญาตให้กองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคลลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ   08/08/2546 08/08/2546
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 25/2546 นำส่งสำเนาประกาศสำนักงาน 11/07/2546
42. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 39/2545 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ ของกองทุนรวม   09/10/2545 16/10/2545
43. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 55/2544 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ   30/11/2544 01/12/2544
44. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2544 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่บริษัทจัดการสามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   12/02/2544 16/02/2544
45. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2542 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น ที่บริษัทจัดการสามารถลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้เพิ่มเติม   08/10/2542 19/10/2542
46. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 43/2541 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)   02/11/2541 07/11/2541
47. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 42/2541 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6)   02/11/2541 07/11/2541
48. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 36/2541 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)   14/08/2541 20/08/2541
49. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2541 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5)   14/08/2541 20/08/2541
50. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2541 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุน เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 6)   14/08/2541 20/08/2541
51. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 4/2541 เรื่อง การอนุญาตในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม ที่มีทุนมาจากต่างประเทศ   30/04/2541 22/05/2541
52. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 5/2541 เรื่อง การอนุญาตในการลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของ กองทุนรวมที่มีทุนมาจากต่างประเทศ   30/04/2541 22/05/2541
53. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนรวม   08/04/2541 21/04/2541
  รายงานการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ของกองทุนรวม
54. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 30/2540 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)   06/08/2540 15/08/2540
55. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2540 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)   06/08/2540 15/08/2540
56. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2540 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 5)   06/08/2540 15/08/2540
57. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 26/2546 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัทเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวม (ฉบับประมวล)   01/10/2546
58. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 26/2539 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   12/12/2539
59. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 27/2539 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนเปิดได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   12/12/2539
60. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2539 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ได้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)   12/12/2539
61. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 2/2539 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนปิดได้เพิ่มเติม   31/01/2539
62. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 4/2539 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (ฉบับที่ 2)   31/01/2539
63. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สก. 3/2538 เรื่อง การกำหนดประเภททรัพย์สินที่ให้บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมตราสารหนี้   25/01/2538
64. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถลงทุนเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมได้เพิ่มเติม   25/06/2536
65. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 11/2542 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  
66. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 1/2541 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืนของกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  
67. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 18/2545 เรื่อง การกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน (ฉบับประมวล)  
68. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2548 เรื่อง การลงทุนในหรือมีไว้ซื่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล)  
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 9/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำส่งสำเนาประกาศ 15/03/2548
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 16/2548 การจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 19/04/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก 20/05/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 25/2548 การแจ้งคืนวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 20/12/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 1/2549 การแจ้งวงเงินสำรองคงเหลือสำหรับลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 12/01/2549
69. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับประมวล)  
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2549 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 17/07/2549 01/08/2549
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2550 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 2) 22/06/2550 01/07/2550
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2551 เรื่อง การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน(ฉบับที่ 3) 01/02/2551 15/02/2551
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2552 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 4) 12/06/2552 16/06/2552
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 34/2551 การคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 30/06/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 39/2551 การกำหนดตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 24/07/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 43/2551 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 08/09/2551
70. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ตารางสถานะการลงทุนในตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามแนวทางใหม่ ณ วันที่ ....................  
71. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน I1 (รายงานสถานะการลงทุนใน Derivatives และ Embedded Derivatives Instrument ของกองทุนทั้งหมดภายใต้การจัดการ)  
72. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน I2 (รายงานสถานะการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนทั้งหมดภายใต้การจัดการ)  
73. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานแสดงสถานะการลงทุนในต่างประเทศ  
74. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน LQ 1 (รายงานสัดส่วนสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางในการดำรงสภาพคล่อง ทุกกองทุนภายใต้การจัดการ)  
75. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน LQ 2 (รายงานตราสารทางการเงินที่ไม่จัดเป็นสภาพคล่อง (non-tier) (เฉพาะกองทุนที่ไม่สามารถดำรงสภาพคล่องได้ตามสัดส่วนที่สำนักงานกำหนด)  
76. หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 1/2557 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง   09/05/2557 16/05/2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2557 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 13 ) 30/04/2557 16/05/2557
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 5/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ฉบับที่ 3) 30/04/2557 16/05/2557
77. หนังสือเวียน ที่ กลต.จต.(ว) 21/2556 นำส่งสำนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   03/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 9) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 22/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ฉบับที่ 2) (ประกาศยกเลิกแล้ว โดย ทน.93/2558 แต่หน้า web ค้นหารายฉบับยังเขียนว่ายังใช้งาน) 02/04/2556 02/04/2556
78. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2554 เรื่อง นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   28/07/2554 01/08/2554
79. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 25/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   06/07/2548 06/07/2548
80. หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 3/2558 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   29/04/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2558 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 16) 08/04/2558 16/05/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 11/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ฉบับที่ 5) 08/04/2558 16/05/2558
  เอกสารรับทราบความเสี่ยงเกี่ยวกับกองทุนรวมที่ลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS
81. หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 2/2557 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนตามหลักเกณฑ์ Basel III   20/06/2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2557 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 15) 16/06/2557 02/07/2557
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 21/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้ง จัดการและลงทุนของกองทุนรวมที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย (ฉบับที่ 4) 16/06/2557 02/07/2557
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางอัตราส่วนการลงทุน (ทน.21/2557) 16/06/2557 02/07/2557
82. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 23/2553 เรื่อง การลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศที่เสนอขายในประเทศไทย   03/08/2553
83. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   18/08/2552
84. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 7/2552 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   18/06/2552
85. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 13/2552 การลงทุนในตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน   06/05/2552
86. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 51/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2551) (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563)   03/12/2551
87. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 45/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2551) (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563)   18/09/2551
  คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินการลงทุนในต่างประเทศ ฉบับปรับปรุง V1.1 ส่วน Appendix A: วงเงินพิเศษ
  กรณีตัวอย่างการขอจัดสรรวงเงินลงทุนพิเศษ
88. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 43/2551 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน   08/09/2551
89. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 39/2551 การกำหนดตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง   24/07/2551
90. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 16/2551 การให้ความเห็นชอบการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารหนี้ที่มีองค์การระหว่างประเทศเป็นผู้ออกหรือผู้ค้ำประกัน และแนวทางพิจารณาความหมายของคำว่า “ตราสารหนี้ของ   09/04/2551
91. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 11/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563)   25/03/2551
92. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 8/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศ และการแก้ไขประกาศที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563)   12/03/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานการแจ้งชื่อของลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานกองทุนส่วนบุคคล
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 11/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563) 25/03/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 41/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2551ป (ยกเลิกตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว 55/2563) 06/08/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 45/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2551) (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563) 18/09/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 51/2551 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 4/2551) (ยกเลิก ตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว. 55.2563) 03/12/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 7/2553 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2553) (ยกเลิกตามหนังสือเวียน ธปท. ที่ ฝกง.(21) ว 55/2563) 05/03/2553
  ขั้นตอนการจัดสรรวงเงิน (workflow)
  ขั้นตอนการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนส่วนบุคคล
  ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ต้องระบุในสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  คู่มือการใช้งานระบบควบคุมวงเงินในต่างประเทศ (ระบบ FIA)
  แบบฟอร์มขอใช้ระบบ (เพื่อขอ password)
93. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 1/2551 การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภท Credit Linked Note ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับเหตุการณ์ที่มีผลต่อการชำระหนี้ของตราสารภาครัฐไทยหรือตราสารหนี้ของรัฐบาลต่างประเทศ   05/02/2551
94. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 41/2550 การลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง   05/11/2550
95. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 31/2550 การผ่อนคลายหลักเกณฑ์การลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ   13/07/2550
  ตารางเปรียบเทียบประเภทหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ลงทุนได้
96. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 1155/2550 การคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่เป็นตราสารต่างประเทศ   30/04/2550
97. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 56/2549 การกำหนดตัวแปรของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง   01/12/2549
98. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 1841/2549 อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมในเงินฝากและตราสารหนี้ของธนาคารภายหลังจากที่ธนาคารพาณิชย์หมดสภาพจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   23/08/2549
99. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 39/2549 การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีนโยบายการลงทุนใน Real Estate Investment Trusts และการลงทุนโดยตรงใน Real Estate Investment Trusts (REITs)   23/08/2549
100. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 1815/2549 การลงทุนในสลากออมทรัพย์ทวีสินและสลากออมสินพิเศษ   21/08/2549
101. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 12/2549 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   19/07/2549
  ตารางสรุปอัตราส่วนสำหรับ MF PVD PF รายย่อย
  ประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สินที่สามารถใช้ cover ได้
102. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 18/2549 การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ครั้งที่ 2/2549   07/06/2549
  รายงานสรุปวงเงินรวมที่บริษัทจัดการได้รับจัดสรรทั้งหมด
  หนังสือของ ธปท. ที่ ฝกก. (31) 358/2548 เรื่อง การผ่อนผันระเบียบควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2548
103. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 1/2549 การจัดสรรวงเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   24/01/2549
104. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 26/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   20/12/2548
105. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 37/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   29/09/2548
106. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 2900/2548 การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามประกาศสำนักงานว่าด้วยการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน และการกำหนดอัตราส่วนการลงทุน   22/09/2548
107. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 28/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   19/08/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ตารางสถานะการลงทุนในตราสารที่ไม่มีคุณสมบัติตามแนวทางใหม่ ณ วันที่ ....................
108. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 11/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารหนี้ที่รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายต่างประเทศเป็นผู้ออก   20/05/2548
109. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 16/2548 การจัดสรรเงินลงทุนในต่างประเทศสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   19/04/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานแสดงสถานะการลงทุนในต่างประเทศ
110. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 9/2548 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและนำส่งสำเนาประกาศ   15/03/2548
111. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 57/2547 แนวทางในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (ยกเลิกเนื่องจาก ออกหนังสือเวียนที่ นจ.(ว) 10/253 มาแทน)   22/11/2547
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 2/2548 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ 14/01/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน LQ 1 (รายงานสัดส่วนสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ ที่ต้องปฏิบัติตามแนวทางในการดำรงสภาพคล่อง ทุกกองทุนภายใต้การจัดการ)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน LQ 2 (รายงานตราสารทางการเงินที่ไม่จัดเป็นสภาพคล่อง (non-tier) (เฉพาะกองทุนที่ไม่สามารถดำรงสภาพคล่องได้ตามสัดส่วนที่สำนักงานกำหนด)
112. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 33/2547 การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนทุกประเภทเป็นรายเดือน   09/11/2547
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน I1 (รายงานสถานะการลงทุนใน Derivatives และ Embedded Derivatives Instrument ของกองทุนทั้งหมดภายใต้การจัดการ)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงาน I2 (รายงานสถานะการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนทั้งหมดภายใต้การจัดการ)
113. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 959/2547 การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) เพื่อเป็นหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและกองทุนส่วนบุคคลที่มีมูลค่าการลงทุนต่ำกว่า 1 ล้านบาท   13/07/2547
114. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 18/2547 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้   29/03/2547
115. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 96/2547 การอนุญาตให้กองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ   23/01/2547
116. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 1/2547 นำส่งสำเนาประกาศสำนักงาน   07/01/2547
117. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 3168/2546 การลงทุนในตั๋วแลกเงินและบัตรเงินฝากที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรเพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   24/11/2546