>> กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 23/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ   04/04/2556 01/05/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 16/2556 หลักเกณฑ์ในรายละเอียดสำหรับการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับกองทุน 03/06/2556 01/07/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 17/2556 การยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณาเพื่อส่งเสริมการขายหน่วยลงทุนและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน 03/06/2556 01/07/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 18/2556 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์ 03/06/2556 01/07/2556
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 24/2556 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การโฆษณาและส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ 30/04/2556 01/05/2556
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 34/2556 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ 13/08/2556
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 3/2557 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขายของผู้ประกอบธุรกิจ 30/01/2557
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 23/2554 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 2)   25/08/2554 16/09/2554
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 1/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)   10/01/2554 16/01/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2558 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน(ฉบับที่ 6) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 36/2559 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) 18/08/2559 16/09/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 23/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) 19/02/2561 16/03/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน 32/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 10) 26/03/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 35/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) 12/04/2561 30/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 49/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 12) 06/08/2561 01/09/2561
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน   15/09/2553 01/10/2553
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับประมวล)   15/09/2553
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน 15/09/2553 01/10/2553
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 23/2554 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน (ฉบับที่ 2) 25/08/2554 16/09/2554
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2554 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)   06/09/2557 16/09/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2559 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) 18/08/2559 16/09/2559
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2554 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)   06/09/2554 16/09/2554
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยง ของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และสรุปปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ (แนบประกาศ สน.32/2558) 09/06/2558 01/07/2558
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน   25/08/2554 16/09/2554
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบขอแจ้งแต่งตั้ง / สิ้นสุดผู้จัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน