>> การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. กฎกระทรวง ที่ 11/2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับประมวล)   17/07/2541
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 23/2538 เรื่อง การกำหนดสัดส่วนการถือหุ้น การกำหนดระยะเวลาการยื่นคำขอ การกำหนดแบบคำขอในการจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดขึ้นใหม่ เพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และการกำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์   01/12/2538
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 85/2552 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ทั้ง 5 ฉบับ
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 13/2544 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ   12/07/2544 16/07/2544
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 19/2543 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรม อันเป็นลักษณะต้องห้าม สำหรับบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหลักทรัพย์   30/05/2543 15/06/2543
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 31/2543 เรื่อง การกำหนดแบบในการยื่นขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็น หรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   28/07/2543 10/08/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-1/อพ 25-1 ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (มีผลใช้บังคับ 16 ธ.ค. 58) 02/12/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-2/อพ 25-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลใช้บังคับ 1 ก.ย. 2561) 02/12/2558
  แนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51)
7. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-1/อพ 25-1 ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2551
8. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-2/อพ 25-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2550
9. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-1 เรื่องขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์  
10. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์  
11. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 19/2550 นำส่งสำเนาประกาศและแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   26/12/2550