>> การขอความเห็นชอบและคุณสมบัติ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น. 13/2542 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์   12/06/2542
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 11/2542 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจ 29/06/2542
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 14/2542 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) 02/07/2542 05/08/2542
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 23/2539 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4)   12/10/2539
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 11/2538 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)   22/06/2538
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กก. 7/2537 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)   09/03/2537
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 4/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   17/01/2548 01/03/2548
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 48/2549 เรื่อง แนวทางผ่อนผันการมีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24/10/2549
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 3/2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 24/05/2549
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 4/2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 25/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2548 การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 28/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 10/2548 นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 06/05/2548
6. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 3/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์   17/01/2548 01/03/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 4/2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 25/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2548 การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 28/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 10/2548 นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 06/05/2548
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 85/2552 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ทั้ง 5 ฉบับ
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 57/2552 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 4/2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 25/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2548 การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 28/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 10/2548 นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 06/05/2548
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 58/2552 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ข.(ว) 4/2553 นำส่งสำเนาประกาศซักซ้อมความเข้าใจ 01/02/2553
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 48/2549 เรื่อง แนวทางผ่อนผันการมีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24/10/2549
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 3/2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 24/05/2549
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 4/2548 เรื่อง การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 25/02/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2548 การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ 28/02/2548
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 26/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์   05/11/2551 16/11/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ข.(ว) 49/2551 นำส่งประกาศและแนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารไขว้ และแจ้งการปรับปรุงแบบคำขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหาร 18/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แนวทางการให้ความเห็นชอบกรณีบริษัทหลักทรัพย์แต่งตั้งผู้บริหารไขว้
  แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อน. 13/2544 เรื่อง การอ้างอิงเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาคำขอ   12/07/2544 16/07/2544
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น. 14/2542 เรื่อง กำหนดปัจจัยในการพิจารณาความร้ายแรงของพฤติกรรมอันเป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับบุคคลที่เป็นหรือจะเป็น ผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   02/07/2542 05/08/2542
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น. 12/2542 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   05/10/2542
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 7/2557 หลักเกณฑ์การจัดให้มีกรรมการอิสระของผู้ประกอบธุรกิจ   03/06/2557 01/07/2557
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553   01/02/2553 01/02/2553
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ข.(ว) 4/2553 นำส่งสำเนาประกาศซักซ้อมความเข้าใจ 01/02/2553
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  ระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 16 พ.ย. 51) 16/11/2551
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข/ย. 6/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการหรือผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   08/04/2548 01/05/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 5/2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 13/07/2549
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญยาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบล.หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในปัจจุบันและได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว) (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น. 3/2542 เรื่อง จรรยาบรรณสำหรับผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (Code of Ethics)   17/02/2542
18. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-4 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์  
19. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-5 แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่งหรืออำนาจในการจัดการของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน  
20. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์  
21. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญยาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2551
22. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2551
23. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบล.หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในปัจจุบันและได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว) (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51)   12/11/2550 01/01/2551
24. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   16/11/2551
25. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ณ วันที่ 25 ก.ค. 49) (ฉบับประมวล)  
26. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ณ วันที่ 25 ก.ค. 49) (ฉบับประมวล)  
27. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-6 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ ณ วันที่ 1 พ.ค. 48)  
28. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-7 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ (แบบ ณ วันที่ 1 พ.ค. 48)  
29. หนังสือเวียน ที่ กลต.น./ธ.(ว) 12/2553 มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)   24/05/2553
  รายชื่อประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
30. หนังสือเวียน ที่ กลต.น./ธ.(ว) 23/2552 มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)   06/08/2552
31. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 16/2549 การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ   07/08/2549
32. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 10/2548 นำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ   06/05/2548
33. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 8/2548 การนำส่งประกาศและการซักซ้อมความเข้าใจ   28/02/2548