เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‡เน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ‹เน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝ >> สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 15/2552 การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กด. 15/2552 การกำหนดให้การประกอบธุรกิจของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือไม่เป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน   03/08/2552 01/09/2552
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดแบบและระยะเวลาในการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ พ.ศ. 2536   20/05/2536
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดลักษณะของการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนจะกระทำมิได้   18/03/2536
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับประมวล)   4 18/03/2536 31/03/2536
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สด. 34/2552 การให้ความเห็นชอบสถาบันต่างประเทศเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย   03/08/2552 01/09/2552
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สย. 37/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)   06/12/2549
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อจ. 7/2538 เรื่อง การกำหนดแบบและระยะเวลาในการยื่นขอรับความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (ฉบับที่ 2)   25/10/2538
9. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำขอความเห็นชอบเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ