เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การอนุญาตเสนอขายหุ้น

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2553 การกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (ฉบับประมวล)   23/04/2553 16/05/2553
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 19/2551 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   15/12/2551 15/12/2551
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 17/2558 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 10) 27/10/2558 01/12/2558
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2548 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 9)   15/02/2548 01/04/2548
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 56/2545 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   02/12/2545 16/12/2545
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2541 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการอขอนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และการอนุญาต (ฉบับที่ 3)   16/02/2541 28/02/2541
6. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   17/01/2548
7. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง ประกาศวิธีปฏิบัติในการขอให้สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่   24/07/2535
8. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   35 22/03/2543 01/06/2543
  สารบัญคำอธิบายหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  คำอธิบายหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศ กจ. 12/2543
  ภาคผนวก 1 แนวทางการพิจารณาและตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ภาคผนวก 2 คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  ภาคผนวก 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  คู่มือกรรมการ เล่ม1
  คู่มือกรรมการ เล่ม2
  คู่มือกรรมการ เล่ม3
  Directors Handbook 1
  Directors Handbook 2
  Directors Handbook 3
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2559 หลักเกณฑ์ชั่วคราวในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (ฉบับประมวล)   11/11/2559 01/12/2559
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 24/2552 ข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   20/07/2552 16/08/2552
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   15/12/2551 15/12/2551
  แนวทางการทำ Due Diligence ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2559 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับประมวล)   30/09/2559 16/11/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 30/2560 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) 02/06/2560 16/06/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2561 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3) 28/09/2561 01/11/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แบบ35-1) 01/09/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แบบ 35-2)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 02/12/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ทำแผน และผู้บริหารแผน (แบบ 59) 59
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการอิสระ 16/11/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ 16/11/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองคุณสมบัติ CFO กรณีบริษัท IPO ไทย 02/06/2560 16/06/2560
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองคุณสมบัติสมุห์บัญชี กรณีบริษัท IPO ไทย 02/06/2560 16/06/2560
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 30/06/2560
  รายละเอียดการอบรมของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO
  หนังสือมอบอำนาจกรณี FA กับ UW คนละบริษัท
  หนังสือมอบอำนาจกรณี FA กับ UW บริษัทเดียวกัน
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 61/2558 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับประมวล)   10/07/2558 20/07/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (แบบ35-1) 01/09/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน 02/12/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ 01/09/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการอิสระ 01/09/2552
  ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 62/2558 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น (ฉบับประมวล)   10/07/2558 20/07/2558
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2555 การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   27/08/2555 01/09/2555
  ตารางการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ holding company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 23/2554 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   10/08/2554 16/08/2554
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศวิธีปฏิบัติในการขอให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พิจารณาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่   03/08/2552 01/09/2552
18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 27/2552 แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   28/07/2552 16/08/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) 16/08/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 35-E2) 16/08/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร สำหรับกรณีการขอตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง (แบบ 35-E3) 16/08/2552
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2548 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   25/02/2548 01/03/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร (แบบ 35-E3) 25/02/2548
20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับประมวล)   18/04/2543 01/06/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-1
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบการตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต 09/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ
21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นจ. 1/2547 เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมาตรา 33   24/02/2547
22. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร(สำหรับกรณีการขอตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง) (แบบ 35-E3)   16/06/2553
23. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งการมีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจเป็นกรรมการและผู้บริหารตามที่กำหนดในประกาศที่ กจ. 8/2553 (แบบ 57-E1)   16/06/2553
24. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูล คำรับรอง และคำยินยอมของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1)   16/06/2553
25. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร) (แบบ 35-E2)   16/06/2553
26. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ   01/09/2552
27. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ   01/09/2552
28. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลกรรมการและผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1)   16/08/2552
29. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล สำหรับกรณีที่บริษัทเป็นผู้ขอตรวจสอบคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหาร (แบบ 35-E2)   16/08/2552
30. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นกรรมการและผู้บริหาร สำหรับกรณีการขอตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง (แบบ 35-E3)   16/08/2552
31. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
32. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ  
33. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน(เก่า)