เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การจองและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 18/2541 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้น ที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน   03/06/2541 05/06/2541
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย   29/11/2547 16/12/2547
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 59/2547 เรื่อง การให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน   29/11/2547 16/12/2547
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   35 19/10/2544 22/10/2544
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปจากส่วนที่แบ่งไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ (แบบ 35-IPO-1M)
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 การจอง การจัดจำหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   15/12/2551 01/05/2553
  รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปจากส่วนที่แบ่งไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ (แบบ 35-IPO-1M)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 15/2558 ขอความร่วมมือในการลดระยะเวลาการจ่ายคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร 23/06/2558
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 19/2548 ซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 10/2547 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 20/05/2547
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 29/2546 เรื่อง นำส่งประกาศว่าด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18/12/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2546 เรื่อง นำส่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 31/07/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 22/2545 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 17/06/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 8/2545 เรื่อง การรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 21/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 38/2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ 08/11/2544
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 21/2545 เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่น (nominee) ในการจองซื้อหลักทรัพย์แทน 06/06/2545
7. หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 3/2548 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์   12/01/2548