เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 1/2544 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา   22/01/2544
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 2/2544 เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ของบริษัทหลักทรัพย์   22/01/2544
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2542 เรื่อง การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เป็นสถาบันการเงิน   18/02/2542
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   02/06/2551 02/06/2551
5. รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แนบท้ายประกาศ ทจ.11/2552   13/03/2552 31/03/2552
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2548 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   25/02/2548 01/03/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร (แบบ 35-E3) 25/02/2548
7. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม กระดาษทำการตรวจสอบ แบบ 56-1 (กรณีบริษัทหลักทรัพย์)  
8. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม กระดาษทำการตรวจสอบ แบบ 56-1 (กรณีสถาบันการเงิน)  
9. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานประจำปีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 56-2) (ฉบับประมวล)  
10. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองงบการเงิน (แบบ 56-3) (ฉบับประมวล)  
11. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 56-1) (ฉบับประมวล)  
12. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม กระดาษทำการตรวจสอบ แบบ 56-1 (กรณีบริษัททั่วไป)  
13. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม กระดาษทำการตรวจสอบ แบบ 56-1 (กรณีบริษัทประกันภัย)  
14. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 29/2544 การเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2544   25/12/2544
15. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 2/2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน   06/02/2544
  คำแนะนำการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
16. หนังสือเวียน ที่ จ.(ว) 16/2542 เรื่อง แจ้งการปรับปรุงการจัดส่งรายงานทางโทรสาร   16/11/2542