เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 34/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด โดยบริษัทหลักทรัพย์   01/10/2540
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2552 การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 6/2548 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 8)   17/01/2548 01/03/2548
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 13/2547 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ   09/02/2547 16/03/2547
  คำอธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิ
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 56/2545 เรื่อง ข้อกำหนดพิเศษสำหรับการขออนุญาตและการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   02/12/2545 16/12/2545
6. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2543 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)   15/03/2543 03/04/2543
7. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2548 เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   17/01/2548
8. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 32/2540 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 3)   01/10/2540
9. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2538 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่   11/09/2538
10. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่อง กำหนดหลักทรัพย์อื่นที่มิให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับ พ.ศ. 2536   16/06/2536
11. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   35 22/03/2543 01/06/2543
  สารบัญคำอธิบายหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
  คำอธิบายหลักเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ตามประกาศ กจ. 12/2543
  ภาคผนวก 1 แนวทางการพิจารณาและตัวอย่างความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  ภาคผนวก 2 คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  ภาคผนวก 3 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  คู่มือกรรมการ เล่ม1
  คู่มือกรรมการ เล่ม2
  คู่มือกรรมการ เล่ม3
  Directors Handbook 1
  Directors Handbook 2
  Directors Handbook 3
12. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 31/2540 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์โดยเสนอขายหลักทรัพย์ต่อบุคคลในวงจำกัดภายในประเทศหรือต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับประมวล)   35 05/08/2540 22/08/2540
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2559 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับประมวล)   22/12/2559 01/02/2560
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 46/2559 หลักเกณฑ์ชั่วคราวในการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (ฉบับประมวล)   11/11/2559 01/12/2559
15. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 7/2558 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับประมวล)   02/04/2558 16/05/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 47/2558 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2560 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 4) 05/09/2560 16/09/2560
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 35-FP (ทจ.7/2558) 02/04/2558 16/05/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานผลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (CFD-issuer) 31/10/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานสรุปธุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์ฟันดิง (CFD-Portal) 31/10/2561
16. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8)   16/05/2555 16/06/2555
17. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2555 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7)   28/03/2555 01/04/2555
18. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2554 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)   29/12/2554 01/03/2555
19. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2553 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 3)   01/04/2553 01/05/2553
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2554 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 2 ) 01/08/2554 01/09/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2554 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 3) 29/12/2554 01/03/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2556 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 4) 12/07/2556 01/08/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 36/2556 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (ฉบับที่ 5 ) 27/09/2556 16/10/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 56-DW 01/04/2553
20. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 67/2552 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น/ด/ข. 11/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์ 28/04/2551 01/10/2551
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2546 เรื่อง การมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 21/07/2546 01/08/2546
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 9/2555 หลักเกณฑ์การายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 30/03/2555 01/04/2555
21. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   15/12/2551 15/12/2551
  แนวทางการทำ Due Diligence ของที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหลักทรัพย์
22. รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 35-FP (ทจ.7/2558)   02/04/2558 16/05/2558
23. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 70/2558 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ   30/09/2558 16/10/2558
24. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 63/2558 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับประมวล)   10/07/2558 20/07/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2559 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2) 10/02/2559 01/03/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 11/2559 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 3) 24/03/2559 16/04/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2560 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 4) 02/06/2560 16/06/2560
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 48/2561 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่มีหุ้นเป็นหลักทรัพย์ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศและวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 5) 28/09/2561 01/11/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-1-F (สจ.8/2558) 23/03/2558 01/05/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองคุณสมบัติ CFO กรณี primary listing 02/06/2560 16/06/2560
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองคุณสมบัติสมุห์บัญชี กรณี primary listing 02/06/2560 16/06/2560
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กช.(ว) 24/2560 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศกำหนดคุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัทที่เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน 30/06/2560
  รายละเอียดการอบรมของ CFO และสมุห์บัญชีของบริษัท IPO
25. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 20/2555 การพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ( holding company) เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่   27/08/2555 01/09/2555
  ตารางการพิจารณาขนาดของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ holding company เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
26. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 23/2554 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   10/08/2554 16/08/2554
27. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 29/2548 เรื่อง การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในการเสนอขายพันธบัตร หุ้นกู้ และตั๋วเงินที่เป็นหลักทรัพย์   31/10/2548 01/11/2548
28. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2548 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   25/02/2548 01/03/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร (แบบ 35-E3) 25/02/2548
29. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 15/2547 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขอ   23/02/2547 16/03/2547
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นรองรับ (แบบ 35-W)
30. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2)   25/12/2546 01/01/2547
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-1
31. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 42/2545 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต (ฉบับที่ 2   13/11/2545 16/11/2545
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับยกเว้น) แบบ 35-2-2
  แบบแสดงข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเสนอขาย (สำหรับผู้ได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไป)(แบบ 35-2-1(ก))
32. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 59/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ และแบบคำขอตรวจสอบการใช้หุ้นอ้างอิง   23/11/2543 07/12/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม คำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ที่ออกใหม่ (แบบ 35-dw-1) (ตามประกาศ สจ. 36/2552)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายการเอกสารประกอบคำขอ dw-PP, dw_PO (ตามประกาศ สจ. 36/2552)
33. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2543 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่และวิธีการยื่นคำขออนุญาต (ฉบับประมวล)   18/04/2543 01/06/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-1
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบการตรวจสอบความครบถ้วนเบื้องต้นของข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต 09/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับทราบภาระหน้าที่เกี่ยวกับการรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองของกรรมการตรวจสอบ
34. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 28/2541 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้   30/06/2541 11/07/2541
35. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นจ. 1/2547 เรื่อง แนวทางพิจารณาเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมาตรา 33   24/02/2547
36. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2552 แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิก 6 ก.ค. 2558) (ฉบับประมวล)  
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-1 (สจ.32/2557) ยกเลิกแบบวันที่ 6 ก.ค.58 16/10/2557 16/11/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-1 (securitization) (สจ.32/2557) 16/10/2557 16/11/2557
  แนวทางการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
37. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับยกเว้น) แบบ 35-2-2  
38. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงข้อมูลหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ (สำหรับผู้ขออนุญาตและได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ในกรณีทั่วไป) แบบ 35-2-1(ก)  
39. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ (สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป) แบบ 35-2-1