เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> ภาระหน้าที่หลังการเสนอขายหลักทรัพย์

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กช. 2/2544 เรื่อง การจัดทำบัญชีเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา ของบริษัทหลักทรัพย์   22/01/2544
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 5/2542 เรื่อง การผ่อนผันเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ที่เป็นสถาบันการเงิน   18/02/2542
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 8/2538 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการส่งมอบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล) (ฉบับประมวล)   88 12/05/2538 14/06/2538
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์   02/06/2551 02/06/2551
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2548 เรื่อง แบบและวิธีการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   25/02/2548 01/03/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลผู้บริหารของบริษัท (แบบ 35-E1) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล (แบบ 35-E2) 25/02/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือขอตรวจสอบคุณสมบัติในการเป็นผู้บริหาร (แบบ 35-E3) 25/02/2548
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 5/2542 เรื่อง แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (ฉบับประมวล)   10/02/2542 10/03/2542
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการขายหุ้นกู้ที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ (แบบ F81-1)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการขายหุ้นเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ (แบบ F81-2)
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ (ประมวล ณ 12/07/2543) (ฉบับประมวล)   59 12/05/2540 01/07/2540
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานการถือหลักทรัพย์ครั้งแรกของผู้บริหาร/ผู้สอบบัญชี (แบบ 59-1)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานการถือหลักทรัพย์กรณีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ (แบบ 59-2)
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับประมวล) (ฉบับประมวล)   81 12/05/2541 01/07/2541
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน 12/05/2541 01/07/2541
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2541 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 2) 30/06/2541 11/07/2541
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 13/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 3) 27/02/2544 16/03/2544
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 47/2544 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 4) 24/10/2544 22/10/2544
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 31/2546 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 5) 15/10/2546 01/11/2546
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 6) 01/03/2547 02/03/2547
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 38/2547 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 7) 27/08/2547 16/09/2547
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2549 เรื่อง การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 8) 20/12/2549 01/01/2550
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2552 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 9) 30/03/2552 01/04/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2552 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 10) 03/08/2552 01/09/2552
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 10/2553 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 11 ) 22/04/2553 01/05/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 26/2553 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 12) 28/06/2553 01/07/2553
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 22/2554 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 13) 10/08/2554 16/08/2554
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 12/2555 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 14) 14/06/2555 22/06/2555
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2558 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 15) 23/03/2558 01/05/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2558 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 16) 08/04/2558 06/07/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 74/2558 การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน (ฉบับที่ 17) 27/10/2558 01/01/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ (แบบ 81-1) 30/03/2552 01/04/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการขายหุ้นกรณี IPO (แบบ 81-1-IPO)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายงานการจัดสรรหุ้นจากส่วนที่แบ่งแยกไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ (แบบ 81-1-IPO 200)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานผลการขายหุ้น/หุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ (แบบ 81-2)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รายชื่อผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปจากส่วนที่แบ่งไว้สำหรับผู้มีอุปการคุณ (แบบ 35-IPO-1M)
9. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 29/2544 การเปิดเผยข้อมูลประจำปี 2544   25/12/2544
10. หนังสือเวียน ที่ จ.(ว) 10/2544 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดทำแบบรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร   20/06/2544
11. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 2/2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน   06/02/2544
  คำแนะนำการจัดทำแบบตรวจสอบความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
12. หนังสือเวียน ที่ จ.(ว) 16/2542 เรื่อง แจ้งการปรับปรุงการจัดส่งรายงานทางโทรสาร   16/11/2542
13. หนังสือเวียน ที่ กลต.จ.(ว) 25/2540 เรื่อง การจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์   05/11/2540