เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 3/2558 การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์   09/04/2558 16/05/2558
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 63/2547 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 12)   29/11/2547 16/12/2547
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2542 เรื่อง การยกเว้นมิให้การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมบางประเภท เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ   09/07/2542
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   69 15/10/2543 01/11/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-3)
  สารบัญคู่มือการจัดทำแบบ filing
  หลักการของการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing ตามประกาศที่ กจ. 44/2543
  ภาคผนวก 1 ปัจจัยความเสี่ยง
  ภาคผนวก 2 รายการระหว่างกัน
  ภาคผนวก 3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)
  ภาคผนวก 4 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio)
  แบบแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2)
  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
  คำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
  คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line (ฉบับประมวล)
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   69 15/11/2549
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-3)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  คู่มือจัดทำแบบ filing
  คำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
  คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (เริ่มใช้กับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 11/2556 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5)   11/03/2556 01/04/2556
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางระยะเวลามีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมุลและร่างหนังสือชี้ชวน (ทจ.11-2556) 11/03/2556 01/04/2556
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2551 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551   31/08/2551 31/08/2551
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2551 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์   02/06/2551 01/07/2551
9. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2) (ฉบับประมวล)  
10. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2)  
11. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 69-3  
12. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1)  
13. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw)  
14. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (ฉบับประมวล)  
15. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw) (ฉบับประมวล)