เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 17/2548 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 13)   15/02/2548 01/03/2548
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 15/2542 เรื่อง การยกเว้นมิให้การเสนอขายหลักทรัพย์แก่กองทุนรวมบางประเภท เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุน ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ   09/07/2542
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 18/2540 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมการยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์   18/04/2540
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   69 15/10/2543 01/11/2543
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-3)
  สารบัญคู่มือการจัดทำแบบ filing
  หลักการของการเปิดเผยข้อมูลในแบบ filing ตามประกาศที่ กจ. 44/2543
  ภาคผนวก 1 ปัจจัยความเสี่ยง
  ภาคผนวก 2 รายการระหว่างกัน
  ภาคผนวก 3 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)
  ภาคผนวก 4 อัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio)
  แบบแสดงรายการการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2)
  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
  คำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
  คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  แนวทางการกำกับดูแลการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านสื่อ on-line (ฉบับประมวล)
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 32/2549 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   69 15/11/2549
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-2) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-3)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (แบบ 69-dw) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  คู่มือจัดทำแบบ filing
  คำอธิบายของฝ่ายจัดการ (MD&A)
  คำอธิบายประกอบการจัดทำแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ
  หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 (เริ่มใช้กับการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2551 เรื่อง กำหนดลักษณะของบริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551   31/08/2551 31/08/2551
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2551 เรื่อง การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์   02/06/2551 01/07/2551
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 22/2541 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์สำหรับสถาบันการเงินที่คณะกรรมการองค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินสั่งปิดกิจการ   22/05/2541
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 9/2559 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับประมวล)   18/03/2559 01/07/2559
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) – ตัวอย่างหุ้นกู้ทั่วไป
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) – ตัวอย่างหุ้นกู้ perpetual
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) – ตัวอย่างหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง
  แบบสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (factsheet) – ตัวอย่างตราสาร BASEL
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สบ. 48/2545 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ (ฉบับที่ 22)   26/12/2545 01/01/2546
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 27/2540 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ   11/07/2540 01/08/2540
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นจ. 1/2543 เรื่อง การสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (book building) ก่อนที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนจะมีผลใช้บังคับ   14/10/2543
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 18/2547 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ (ฉบับประมวล)   77 18/03/2547 01/04/2547
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม สรุปหนังสือชี้ชวน (แบบ 77-1)
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 19/2544 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูล การเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ   77 11/05/2544 01/06/2544