เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การออกและเสนอขายหลักทรัพย์กรณีอื่น ๆ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 55/2547 การยื่นและการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 11)   17/11/2547 16/09/2547
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 30/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (ฉบับประมวล)   27/10/2546 01/11/2546
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 2/2546 เรื่อง การเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2)   28/03/2546 01/04/2546
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (ฉบับประมวล)   19/10/2544 22/10/2544
  หลักการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP)
  แผนภาพสรุปเกณฑ์การอนุญาตให้เสนอขาย ESOP
  แผนภาพสรุปหลักเกณฑ์ ESOP
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 34/2543 เรื่อง การกำหนดประเภทหลักทรัพย์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)   25/08/2543 05/09/2543
6. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 35/2543 เรื่อง การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับประมวล)   35 07/09/2543 26/09/2543
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 16/2558 การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ (ฉบับประมวล)   09/04/2558 16/05/2558
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-DR (ทจ.16/2558) 09/04/2558 16/05/2558
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-DR-reissue (ทจ.16/2558) 09/04/2558 16/05/2558
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-DR (ทจ.16/2558) 09/04/2558 16/05/2558
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 23/2554 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทจดทะเบียนเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตและรายละเอียดข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น   10/08/2554 16/08/2554
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 42/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต   25/12/2546 01/01/2547
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR (ชุดที่ 1)
10. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 53/2544 เรื่อง แบบคำขออนุญาตให้เสนอขาย หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ต่อกรรมการหรือพนักงาน และเอกสารหลักฐาน ประกอบคำขออนุญาต   15/11/2544 16/11/2544
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน (แบบ 35-ESOP)
11. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อจ. 23/2543 เรื่อง การให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีของบริษัทต่างประเทศ ที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วม บริษัทย่อย หรือสาขาของบริษัทดังกล่าว ในประเทศไทย   17/11/2543 28/11/2543
12. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 37/2543 เรื่อง แบบของร่างหนังสือชี้ชวน การรายงานผลการขายหลักทรัพย์ และการจัดทำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่างประเทศ ที่เสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทต่างประเทศ บริษัทร่วม บริษัทย่อยหรือสาขาของบริษัทดัง   24/08/2543 05/09/2543
13. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 42/2546 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกใหม่และเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต (ฉบับประมวล)   25/12/2546
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-DR (ชุดที่ 1)
14. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 35/2540 เรื่อง การผ่อนผันหลักเกณฑ์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์   01/10/2540