เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> การอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กม. 15/2555 การกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7)   20/11/2555 01/01/2556
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 15/2558 ขอความร่วมมือในการลดระยะเวลาการจ่ายคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร 23/06/2558
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 19/2548 ซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 10/2547 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 20/05/2547
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 29/2546 เรื่อง นำส่งประกาศว่าด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18/12/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2546 เรื่อง นำส่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 31/07/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 22/2545 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 17/06/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 8/2545 เรื่อง การรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 21/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 38/2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ 08/11/2544
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 21/2545 เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่น (nominee) ในการจองซื้อหลักทรัพย์แทน 06/06/2545
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 51/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 56-REIT (ทจ.86/2558) 02/12/2558 01/01/2559
  
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2556 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับประมวล)   16/12/2556 16/12/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 41/2556 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 16/12/2556 16/12/2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 29/2557 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 2) 20/08/2557 01/09/2557
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 48/2558 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 3) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 4/2559 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ฉบับที่ 4) 10/02/2559 01/03/2559
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 81-REIT แบบรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (แนบประกาศ สจ.34/2559) 16/12/2556 16/12/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 81-REIT (Conversion) แบบรายงานผลการขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงสภาพมาจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (สจ.29-2557) 16/12/2556 16/12/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (แนบประกาศ สจ.34/2559) 20/08/2557 01/09/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-REIT (แนบประกาศ สจ.34/2559) 20/08/2557 01/09/2557
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 27/2555 ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์   21/11/2555 01/01/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-REIT 21/11/2555 01/01/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 81-REIT 21/11/2555 01/01/2556
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 28/2555 การรายงานเหตุการณ์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากการเสนอขายหลักทรัพย์   21/11/2555 01/01/2556