เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 26/2553 การเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับประมวล)   04/06/2553 16/06/2553
2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2558 การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับประมวล)   08/04/2558 06/07/2558
  ตารางสรุปแนวทาง (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond , INFRA Trust bond และหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง PP วงแคบ (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง II&HNW (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง PO (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทางหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ (มีผล 1 เม.ย. 2561)
  แนวทางการรายงานตามมาตรา 57
  การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้
  แนวทางการรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทรายปี
  สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS
3. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 17/2558 การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับประมวล)   08/04/2558 06/07/2558
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับประมวล)   28/12/2554 01/03/2555
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ Fact Sheet ตราสารหนี้/ศุกูก (สจ.23/2558) 08/04/2558 16/05/2558
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สด. 24/2553 แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศในประเทศไทย และการยื่นเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง   28/06/2553 01/07/2553
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอพิจารณาลักษณะของผู้ขออนุญาต (แบบ 35-FX-1)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบแสดงลักษณะของหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ (แบบ 35-FX-2)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 69-FD 22/04/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-FX-1 (สจ.33/2557) 16/10/2557 16/11/2557