เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธเน€เธ™๏ฟฝเน€เธ˜เธŠเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ’เน€เธ˜เธ‚เน€เธ˜เธ‹เน€เธ˜เธ…เน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธƒเน€เธ˜เธ‘เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ‚เน€เธ™๏ฟฝ >> หุ้นกู้และตั๋วเงิน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 9/2555 การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่   09/07/2555 01/08/2555
  หนังสือเวียน ที่ จต.(ว) 2/2555 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/07/2555
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กย. 31/2549 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   15/11/2549 01/01/2550
3. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 51/2545 การขอยกเลิกข้อจำกัดการโอนหุ้นกู้ (ฉบับประมวล)   05/11/2545 16/11/2545
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 33/2544 เรื่อง คุณสมบัติของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้พนักงาน (ฉบับประมวล)   19/10/2544 22/10/2544
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบคำขอตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (แบบ 41(3)-1)
5. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. รายการในใบหุ้นกู้ด้อยสิทธิ พ.ศ. 2536   14 29/10/2536 13/11/2536
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 8)   16/05/2555 16/06/2555
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2555 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 7)   28/03/2555 01/04/2555
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 23/2555 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 7)   28/03/2555 01/04/2555
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2554 การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 6)   29/12/2554 01/03/2555
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)   13/03/2552 01/10/2553
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2552 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 13/03/2552 31/03/2552
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-S) (แนบท้าย ทจ.10/2552) 13/03/2552 31/03/2552
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบแนบท้าย (69-Base) (แนบท้าย ทจ.10/2552) 13/03/2552 31/03/2552
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Base) (แนบท้าย ทจ.10/2552) 13/03/2552 31/03/2552
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Supplement) (แนบท้าย ทจ.10/2552) 13/03/2552 31/03/2552
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (แบบ 69-Pricing) (แนบท้าย ทจ.10/2552) 13/03/2552 31/03/2552
  
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กธ.(ว) 15/2558 ขอความร่วมมือในการลดระยะเวลาการจ่ายคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรร 23/06/2558
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 19/2548 ซักซ้อมการปฏิบัติงานของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 10/2547 เรื่อง การแก้ไขประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 20/05/2547
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 29/2546 เรื่อง นำส่งประกาศว่าด้วยการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้และประกาศว่าด้วยการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 18/12/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2546 เรื่อง นำส่งหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 31/07/2546
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 22/2545 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการในการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 17/06/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 8/2545 เรื่อง การรายงานผลการจัดสรรหลักทรัพย์ของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 21/02/2545
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 38/2544 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ 08/11/2544
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 21/2545 เรื่อง ขอความร่วมมือในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้านการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์เพื่อป้องกันการใช้ชื่อบุคคลอื่น (nominee) ในการจองซื้อหลักทรัพย์แทน 06/06/2545
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทด. 67/2552 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ/น/ด/ข. 11/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของบริษัทหลักทรัพย์ 28/04/2551 01/10/2551
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 12/2546 เรื่อง การมีส่วนได้เสียในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการค้าหลักทรัพย์และการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้ 21/07/2546 01/08/2546
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สธ. 9/2555 หลักเกณฑ์การายงานข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย 30/03/2555 01/04/2555
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2552 การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ (ฉบับประมวล)   13/03/2552 31/03/2552
14. รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หุ้นกู้ตั๋วเงินในประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามเกณฑ์เดิมและยังไม่สิ้นสุดอายุการอนุญาต  
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2558 การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับประมวล)   08/04/2558 06/07/2558
  ตารางสรุปแนวทาง (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond , INFRA Trust bond และหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง PP วงแคบ (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง II&HNW (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง PO (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทางหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ (มีผล 1 เม.ย. 2561)
  แนวทางการรายงานตามมาตรา 57
  การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้
  แนวทางการรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทรายปี
  สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับประมวล)   28/12/2554 01/03/2555
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ Fact Sheet ตราสารหนี้/ศุกูก (สจ.23/2558) 08/04/2558 16/05/2558
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2552 แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิก 6 ก.ค. 2558)   30/03/2552 01/04/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-1 30/03/2552 01/04/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-1 securitization 30/03/2552 01/04/2552
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-2
  Check list การเสนอขายหุ้นกู้ในวงจำกัด (Private Placement)
  Check list การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในวงจำกัด (Private Placement)
  Check list การเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)
  คู่มือการส่งแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายและแบบ filing ของตราสารหนี้ระยะสั้นผ่านอินเทอร์เน็ต (สำหรับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552)
  คู่มือการส่งแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายและแบบ filing ของหุ้นกู้ระยะยาวต่อประชาชนทั่วไป (PO) ผ่านอินเทอร์เน็ต (สำหรับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552)
  คู่มือการส่งแบบแสดงข้อมูลการเสนอขายและแบบ filing ของหุ้นกู้ระยะยาวต่อผู้ลงทุนประเภท PP วงแคบ ผ่านอินเทอร์เน็ต (สำหรับบริษัทที่ได้รับอนุญาตตั้งแต่ 31 มีนาคม 2552)
  แนวทางการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
  การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  หนังสือจดข้อจำกัดการโอน/ยอมรับการแต่งตั้งของนายทะเบียน/ขอความเห็นชอบผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
  หุ้นกู้ตัวเงินในประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามเกณฑ์เดิมและยังไม่สิ้นสุดอายุการอนุญาต
18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สย. 20/2550 การกำหนดมูลค่าและระยะเวลาการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้นหรือตั๋วเงินระยะสั้น   14/08/2550 16/08/2550
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 35/2545 ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้   06/08/2545 01/09/2545
  ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิ
  ตัวอย่างข้อกำหนดสิทธิฉบับปรับปรุง (ใช้ได้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562)
20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 7/2552 แบบคำขอในการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่และการยื่นเอกสาร หลักฐาน หรือรายงานที่เกี่ยวข้อง (ยกเลิก 6 ก.ค. 2558) (ฉบับประมวล)  
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-1 (สจ.32/2557) ยกเลิกแบบวันที่ 6 ก.ค.58 16/10/2557 16/11/2557
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-2-1 (securitization) (สจ.32/2557) 16/10/2557 16/11/2557
  แนวทางการยื่นเอกสารเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้