>> ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุน และบุคลากรในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการลงทุน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   13/09/2548 01/11/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 37/2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)   13/09/2548 01/11/2548
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 31/10/2548 01/11/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญยาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบล.หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในปัจจุบันและได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว) (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) 12/11/2550 01/01/2551
  ระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 16 พ.ย. 51) 16/11/2551
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ธ.(ว) 48/2549 เรื่อง แนวทางผ่อนผันการมีกรรมการอิสระของบริษัทหลักทรัพย์และตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 24/10/2549
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 3/2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 24/05/2549
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 37/2553 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน   15/09/2553 01/10/2553
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 83/2552 หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 31/03/2549 01/05/2549
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 12/2549 เรื่อง การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 31/03/2549 01/05/2549
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 12/2547 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 30/04/2547
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 87/2552 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 31/10/2548 01/11/2548
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญยาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบล.หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในปัจจุบันและได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว) (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) 12/11/2550 01/01/2551
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
  ระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 16 พ.ย. 51) 16/11/2551
  สรุปสาระสำคัญของประกาศทั้ง 5 ฉบับ
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 85/2552 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ทั้ง 5 ฉบับ
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2553   01/02/2553 01/02/2553
  หนังสือเวียน ที่ กลต.ข.(ว) 4/2553 นำส่งสำเนาประกาศซักซ้อมความเข้าใจ 01/02/2553
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  ระเบียบวิธีปฏิบัติ แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 16 พ.ย. 51) 16/11/2551
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ อธ/น/ข. 11/2548 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   31/10/2548 01/11/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 5/2549 เรื่อง การนำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 13/07/2549
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ณ วันที่ 25 ก.ค. 49) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ณ วันที่ 25 ก.ค. 49) (ฉบับประมวล)
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญยาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบล.หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในปัจจุบันและได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว) (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) 12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 16/11/2551
  แนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51)
9. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญยาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2551
10. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2551
11. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบล.หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาฯ (กรณีบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารในปัจจุบันและได้เคยรับรองประวัติตามแบบ 104-2/อพ 24-2 ครบถ้วนแล้ว) (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51)   12/11/2550 01/01/2551
12. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   16/11/2551
13. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 103(4)/104-3/อพ 24-3 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   16/11/2551
14. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-1/อพ 24-1 แบบคำขอรับความเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/ และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ณ วันที่ 25 ก.ค. 49) (ฉบับประมวล)  
15. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 104-2/อพ 24-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่ขอรับความเห็นชอบเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์/และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (แบบ ณ วันที่ 25 ก.ค. 49) (ฉบับประมวล)  
16. หนังสือเวียน ที่ กลต.น./ธ.(ว) 12/2553 มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)   24/05/2553
  รายชื่อประกาศเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
17. หนังสือเวียน ที่ กลต.น./ธ.(ว) 23/2552 มาตรการดำเนินการบันทึกคะแนนความผิด (point system)   06/08/2552
18. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 19/2550 นำส่งสำเนาประกาศและแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   26/12/2550