>> ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ/น/ข. 35/2548 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   13/09/2548 01/11/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ/น/ข. 85/2552 ลักษณะต้องห้ามของบุคลากรในธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   03/08/2552 01/09/2552
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 21/2548 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 06/12/2548
  หนังสือเวียน ที่ ธ.(ว) 16/2548 เรื่อง นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 17/11/2548
  สรุปสาระสำคัญของประกาศ ทั้ง 5 ฉบับ
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 83/2552 หลักเกณฑ์การจัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับประมวล)   03/08/2552 01/09/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 11/2549 เรื่อง การให้ความเห็นชอบนิติบุคคลเป็นตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 31/03/2549 01/05/2549
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สข. 12/2549 เรื่อง การรายงานการตั้งและการยกเลิกการตั้งตัวแทนการตลาดของผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 31/03/2549 01/05/2549
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 12/2547 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ 30/04/2547
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2550   12/11/2550 01/01/2551
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-1/อพ 25-1 ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (มีผลใช้บังคับ 16 ธ.ค. 58) 02/12/2558
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-2/อพ 25-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลใช้บังคับ 1 ก.ย. 2561) 02/12/2558
  แนวทางการยื่นแบบขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51)
5. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-1/อพ 25-1 ขอรับความเห็นชอบบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2551
6. แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 90/91-2/อพ 25-2 แบบรับรองประวัติบุคคลที่เป็นหรือจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายขายล่วงหน้า (มีผลบังคับใช้ 1 ม.ค. 51) (ฉบับประมวล)   12/11/2550 01/01/2550
7. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 19/2550 นำส่งสำเนาประกาศและแนวปฏิบัติในการขอความเห็นชอบผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า   26/12/2550