>> ทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กร. 7/2557 การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้ (ฉบับที่ 2)   16/06/2557 01/07/2557
2. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 10/2557 การไม่นำบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนมาใช้บังคับกับใบทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน   16/06/2557 01/07/2557