ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
คำนิยาม (มาตรา 3)
|-
การขอใบอนุญาต / ขอจดทะเบียน (มาตรา 16)
|- |-
การขอใบอนุญาต
|- |-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|- |-
การขอจดทะเบียน
|-
ทุนจดทะเบียน (มาตรา 9)
|-
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 9)
|-
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (มาตรา 49)
|-
ผู้บริหาร / บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มาตรา 24)
|-
ผู้ถือหุ้น
|- |-
การขอรับใบอนุญาตและคุณสมบัติ (มาตรา 25)
|-
การประกอบธุรกิจ (มาตรา 18)
|- |-
ผู้ได้รับใบอนุญาต
|- |-
ผู้ได้รับการจดทะเบียน
|- |-
การทำความรู้จักลูกค้า
|- |-
การเปิดเผยความเสี่ยง
|- |-
การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
|- |-
การขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
|- |-
การควบคุมความเสี่ยง
|- |-
การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน / การควบคุมภายใน
|- |-
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
|- |-
การรับเรื่องร้องเรียน
|- |-
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
|- |-
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
|- |-
การลงทุนของพอร์ตตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|- |-
สำนักงานสาขา
|- |-
การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ
|-
การวางและเรียกหลักประกัน (มาตรา 18)
|-
การประกอบธุรกิจอื่น (มาตรา 22)
|-
การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 33,43,44)
|-
การดำเนินการภายในของบริษัท
|- |-
การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource)
|- |-
การแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการหรือเป็นตัวแทนการตลาด (ม. 18)
|-
ผู้สอบบัญชี
|- |-
การให้ความเห็นชอบ (มาตรา 30)
|-
การบันทึกบัญชีและงบการเงิน (มาตรา 27, 28)
|-
การรายงาน
|-
การป้องกันการฟอกเงิน
|-
อนุญาโตตุลาการ
|-
การยื่นอุทธรณ์
|-
อื่นๆ
|- |-
วันหยุดทำการ
|- |-
การให้ความร่วมมือกับทางการ
|- |-
อื่นๆ
|- |-
สมาคมกำกับผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า