การประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
|-
การขอใบอนุญาต / ค่าธรรมเนียม
|- |-
การขอใบอนุญาต (มาตรา 90)
|- |-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
|- |-
การเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|- |-
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 14, 19)
|-
การประกอบธุรกิจ
|- |-
การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (มาตรา 98(5))
|- |-
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ครอบครอง (มาตรา 98(5))
|- |-
การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
|- |-
การขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
|-
คณะกรรมการตรวจสอบ (มาตรา 89/25)
|-
การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 98(3))
|-
การรายงาน (มาตรา 109)
|-
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
|-
การรับเรื่องร้องเรียน