การประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
|-
การขอใบอนุญาต / ทุนจดทะเบียน /ค่าธรรมเนียม
|- |-
การขอใบอนุญาต (มาตรา 90)
|- |-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
|- |-
ทุนจดทะเบียน (มาตรา 96)
|- |-
การเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|- |-
การลดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(1))
|- |-
ค่าธรรมเนียม (มาตรา 14, 19)
|-
การประกอบธุรกิจ
|- |-
แนวทางการแสดงความพร้อมเพื่อขอเริ่มประกอบธุรกิจ
|- |-
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (มาตรา 113)
|- |-
การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศและหุ้นกู้สกุลเงินตราต่างประเทศ
|- |-
การขายหลักทรัพย์โดยไม่มีหลักทรัพย์ครอบครอง (มาตรา 98(5))
|- |-
การทำความรู้จักลูกค้า
|- |-
การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
|- |-
การควบคุมความเสี่ยง
|- |-
การขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
|- |-
การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน / การควบคุมภายใน
|- |-
การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
|-
การให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (มาตรา 102)
|-
การดูแลทรัพย์สินของลูกค้า (มาตรา 98(3))
|-
การแยกและจัดการทรัพย์สินของลูกค้าในกรณีผู้ประกอบธุรกิจถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ (มาตรา 111/1)
  
การประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (สำหรับนายหน้าฯ / ค้า / จัดจำหน่าย)
|-
เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (NCR) (มาตรา 97)
|-
ผู้บริหาร / บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มาตรา 103, 104)
|-
ผู้ถือหุ้น
|- |-
การขอรับใบอนุญาตและคุณสมบัติ (มาตรา 90, 91)
|-
คณะกรรมการตรวจสอบ (มาตรา 89/25/113)
|-
การดำเนินการธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง
|- |-
การซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าและการให้บริการด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (มาตรา 98(4))
|- |-
การประกอบธุรกิจอื่น (มาตรา 98(8))
|- |-
การเป็นตัวแทนหรือนายหน้าของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 100)
|-
การดำเนินการภายในของบริษัทหลักทรัพย์
|- |-
การลงทุนของพอร์ตบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(7))
|- |-
การรับคำสั่งนอกสถานที่ (มาตรา 98(6))
|- |-
การมอบหมายงานให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับดำเนินการ (outsource)
|- |-
การทำสัญญาร่วมบริหาร /สัญญาอื่นๆ
|-
ผู้สอบบัญชี
|- |-
การให้ความเห็นชอบ (มาตรา 106)
|-
การบันทึกบัญชีและงบการเงิน (มาตรา 105, 106)
|-
การรายงาน (มาตรา 109)
|-
การเปิดเผยข้อมูล
|- |-
การโฆษณา (มาตรา 98(10))
|- |-
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 108)
|-
สำนักงานสาขา / สำนักงานผู้แทน (มาตรา 92, 93)
|- |-
สำนักงานสาขา
|- |-
การจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ (มาตรา 93)
|-
การรับเรื่องร้องเรียน
|-
การป้องกันการฟอกเงิน
|-
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
|-
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
|-
อนุญาโตตุลาการ
|-
การยื่นอุทธรณ์
|-
อื่นๆ
|- |-
วันหยุดทำการ (มาตรา 110)
|- |-
การแยกการประกอบธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ และการควบรวม (มาตรา 90)
|- |-
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 230)
|- |-
อื่นๆ