การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
|-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ยังไม่มีหลักเกณฑ์รองรับ
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหุ้น
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศ
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (crowdfunding)
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ SME
|- |-
การอนุญาตเสนอขายตราสารหนี้
|- |- |-
หุ้นกู้/ตั๋วเงิน ในประเทศ
|- |- |- |-
หุ้นกู้และตั๋วเงิน
|- |- |- |-
หุ้นกู้อนุพันธ์
|- |- |- |-
หุ้นกู้อนุพันธ์หรือหุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพันออกโดยสถาบันการเงิน
|- |- |- |-
หุ้นกู้ตามโครงการ Securitization
|- |- |- |-
ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของธนาคารพาณิชย์ (Basel III)
|- |- |-
หุ้นกู้สกุลเงินต่างประเทศ
|- |- |-
หุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ
|- |- |-
หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ศุกูก
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
|- |-
การอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ
|- |- |-
หุ้นกู้แปลงสภาพ
|- |- |-
ใบสำคัญแสดงสิทธิ
|- |- |-
ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้
|- |- |-
ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
|-
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์กรณีอื่น ๆ
|- |-
การอนุญาตและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
|- |- |-
ออปชั่นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
|- |- |-
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
|- |- |-
ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ต่างประเทศ
|- |-
อื่น ๆ
|-
การอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล และภาระหน้าที่หลังการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการและพนักงาน
|-
การอนุญาต การเปิดเผยข้อมูล และภาระหน้าที่หลังการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทต่างประเทศให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อยในประเทศไทย
|-
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
|- |-
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้
|- |-
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก
|- |-
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
|- |-
การยื่นร่างหนังสือชี้ชวนและการเผยแพร่ข้อมูลก่อนการเสนอขายหลักทรัพย์
|-
การบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามหมวด 3/1
|- |-
บริษัทที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้หมวด 3/1
|- |-
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน
|- |-
การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
|- |-
การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหารและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
|- |-
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท/สถานที่เก็บเอกสาร
|-
ภาระหน้าที่หลังการเสนอขายหลักทรัพย์
|- |-
การรายงานผลการขายหลักทรัพย์
|- |-
การส่งมอบหลักทรัพย์และนายทะเบียนหลักทรัพย์
|- |-
การรายงานการถือหลักทรัพย์
|- |-
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
|- |-
การรายงานตามมาตรา 57 ของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
|-
อื่น ๆ
|- |-
การจองและจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
|- |-
ค่าธรรมเนียม
|- |-
อื่น ๆ
  
การให้ความเห็นชอบ
|-
ที่ปรึกษาทางการเงิน
|-
ผู้สอบบัญชี
|-
บริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
|-
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
|-
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้