ที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
การขอรับใบอนุญาต/จดทะเบียน
|-
ลักษณะที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|-
หลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจ
|-
การดำรงความเพียงพอของเงินกองทุน
|-
ผู้บริหาร/บุคลากร
|- |-
การให้ความเห็นชอบและคุณสมบัติ (มาตรา 24)
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
|-
สำนักงานสาขา