ผู้ติดต่อกับผู้ลงทุน
|-
การให้ความเห็นชอบ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน
|-
Code of Conduct
|-
ค่าธรรมเนียม
|-
หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
  
ผู้ค้าตราสารแห่งหนี้
|-
คำขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ (มาตรา 14 และ 19)
|-
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 90 และ 91)
|-
การโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(10))
|-
ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและข้อยกเว้น (มาตรา 103)
|-
การค้าหลักทรัพย์ (มาตรา 114)
|-
อำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|-
บทยกเว้นสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 111)
  
ผู้จัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้
|-
คำขอรับใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ
|-
ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 90 และ 91)
|-
การโฆษณากิจการของบริษัทหลักทรัพย์ (มาตรา 98(10))
|-
ลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารและข้อยกเว้น (มาตรา 103)
|-
บทยกเว้นสำหรับสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 111)
|-
การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (มาตรา 116)
|-
อำนาจในการเพิกถอนใบอนุญาต (มาตรา 147)
|-
การรายงาน
  
อื่นๆ (ผู้ค้าและจัดจำหน่ายตราสารแห่งหนี้)
|-
อื่นๆ
|-
องค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ (มาตรา 230)
|-
วันหยุดทำการ (มาตรา 110)
|-
การให้บริการเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ (มาตรา 222)
|-
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
|-
วิธีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ