>> ประเภทหลักทรัพย์และอัตราส่วน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (146) 117 12/03/2535 16/05/2535
2. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (212) 126 12/03/2535 16/05/2535
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 การลงทุนของกองทุน (ฉบับประมวล)  (7080) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 87/2558 การลงทุนของกองทุน 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 92/2558 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 93/2558 การพิจารณาใช้ข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 29/2559 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 2) 21/07/2559 01/01/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 55/2559 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 3) 20/12/2559 16/01/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 14/2560 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 4) 20/02/2560 01/03/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2560 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 5) 12/05/2560 01/06/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 46/2560 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 6) 12/07/2560 19/07/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 59/2560 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 7) 15/11/2560 01/12/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 2/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 8) 04/01/2561 01/07/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 9) 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 28/2561 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 10) 07/03/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 16/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 11) 09/04/2562 01/05/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 20/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 12) 10/04/2562 16/05/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 13) 20/06/2562 01/07/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 56/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 14) 09/12/2562 01/01/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 61/2562 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 15) 18/02/2562 01/02/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 3/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 16) 21/01/2563 03/02/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 25/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 17) 26/03/2563 27/03/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 47/2563 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 18) 20/07/2563 01/08/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 69/2563 การลงทุนของกองทุน(ฉบับที่ 19) 23/11/2563 01/01/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2564 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 20) 20/01/2564 27/01/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 68/2564 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 21) 19/11/2564 16/12/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 12/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 22) 09/08/2566 01/09/2566
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 21/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 23) 25/09/2566 16/10/2566
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 25/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 24) 24/10/2566 01/12/2566
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 20/04/2564 16/05/2564
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 2 : รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสานักงาน (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564) 20/04/2564 16/05/2564
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 3 : รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564) 20/04/2564 16/05/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 68/2564) 19/11/2564 16/12/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 12/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563) (ยกเลิกไปใช้แนบท้ายประกาศที่ ทน.12/2566) 20/07/2563
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563) 20/07/2563
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4 : อัตราส่วนการลงทุนของ retail MF (แนบท้ายประกาศ ทน. 21/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-retail MF (แนบท้ายประกาศที่ ทน. 25/2563) 26/03/2563 27/03/2563
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน AI (แนบท้ายประกาศ ทน. 21/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-AI (แนบท้ายประกาศที่ ทน. 25/2563) 26/03/2563 27/03/2563
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-PVD : อัตราส่วนการลงทุนของ PVD (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562) 10/04/2562 16/05/2562
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4 : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน UI (แนบท้ายประกาศ ทน. 21/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-UI (ทน. 14/2560) 20/02/2560 01/03/2560
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-VAYU : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 20/2562) 10/04/2562 16/05/2562
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 4-HYB : อัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่อง เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 (แนบท้ายประกาศ ทน. 47/2563) 20/07/2563
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 5 : การคำนวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุนและอัตราส่วนการลงทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 68/2564) 19/11/2564 16/12/2564
  หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 1/2559 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง 15/01/2559 15/01/2559
  หนังสือเวียน ที่ กน.(ว) 3/2559 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์การลงทุนของกองทุนในทรัพย์สินต่างประเทศ ภายใต้วงเงินลงทุนที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงาน 02/08/2559
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง 13/01/2560
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 22/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุนในกองทุนอื่นและการรายงานกรณีเกินอัตราส่วนโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 22/06/2560
  หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 4/2560 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการดำเนินการกรณีเกินอัตราส่วนการลงทุนในกองทุนอื่นโดยไม่ได้เกิดจากการลงทุนเพิ่ม 18/07/2560
  หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 1/2561 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการกระจายการลงทุนของกองทุน
  หนังสือเวียน ที่ นจ.(ว) 11/2564 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้คืน 14/12/2564 16/12/2564
  หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 8/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์รองรับการพัฒนากองทุนรวมอิสลาม 22/08/2566 01/09/2566
  หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 10/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์อัตราส่วนการลงทุนของกองทุน 11/10/2566 16/10/2566
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 20/04/2564 16/05/2564
4. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ นป. 3/2563 แนวทางปฏิบัติในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้  (8590) 05/08/2563 01/02/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก แนบท้ายประกาศแนวปฏิบัติ ที่ นป. 3/2563 05/08/2563 01/02/2564
5. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 30/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 10)  (8061) 10/04/2562 16/05/2562
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 92/2558 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (ฉบับประมวล)  (9475) 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 92/2558 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 17/12/2558 16/01/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 54/2559 หลักเกณฑ์เพิ่มเติมในกรณีที่กองทุนลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (ฉบับที่ 2) 20/12/2559 16/01/2560
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก (สน.54/2559) 20/12/2559 16/01/2560
  หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 3/2560 นำส่งและซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการแก้ไขประกาศเกี่ยวกับการลงทุนของกองทุน และการกำหนดแนวทางปฏิบัติ (guideline) ที่เกี่ยวข้อง 13/01/2560
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับประมวล)  (5353) 28/07/2552 28/07/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 22/2552 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล 28/07/2552 16/08/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 2) 16/03/2553 01/04/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 3) 13/05/2553 16/06/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 19/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 4) 31/05/2553 01/07/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 31/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 5) 26/08/2553 01/01/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 34/2553 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 6) 07/09/2553 01/10/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 10/2554 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 7) 19/04/2554 01/05/2555
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2554 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล(ฉบับที่ 8) 01/06/2554 16/06/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 28/2554 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 9) 25/08/2554 01/09/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 1/2555 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 10) 12/01/2555 01/02/2555
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 11) 14/01/2556 01/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 12) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 14/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุุคคล (ฉบับที่ 13) 05/04/2556 01/05/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 38/2556 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 14) 14/11/2556 01/12/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 4/2557 การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล (ฉบับที่ 15) 02/06/2557 01/07/2557
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ ขส. 1/2548 เรื่อง แจ้งการออกหนังสือเวียนที่มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง  (3500) 24/01/2548 03/03/2548
9. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับประมวล)  (5256) 28/07/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2552 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน 28/07/2552 16/08/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 58/2552 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 2) 18/11/2552 01/12/2552
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2553 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 3) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 16/03/2553 01/04/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2553 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 4) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 25/08/2553 16/09/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 33/2553 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 5) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 26/08/2553 01/01/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 35/2553 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 6) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 07/09/2553 01/10/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 42/2553 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 7) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 07/10/2553 01/11/2553
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 21/2554 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 8 ) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 27/07/2554 01/08/2554
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 13/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 9) 02/04/2556 02/04/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 23/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 10 ) 26/09/2556 01/10/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 32/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 11 ) (ใช้ประกาศที่ ทน.87/2558 แทน) 09/10/2556 03/12/2556
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 43/2556 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 12 ) 19/12/2556 01/01/2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 3/2557 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 13 ) 30/04/2557 16/05/2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 5/2557 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 14) 02/06/2557 01/07/2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2557 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 15) 16/06/2557 02/07/2557
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 24/2558 การลงทุนและการมีไว้เพื่อเป็นทรัพย์สินของกองทุน (ฉบับที่ 16) 08/04/2558 16/05/2558
10. หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (9812) 04/07/2566 16/07/2566
11. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 34/2551 การคำนวณและแจ้งมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่กระทำนอกศูนย์ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง  (4434) 30/06/2551
12. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 26/2553 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ  (5438) 06/09/2553
  สรุปรายละเอียดประเภทหลักทรัพย์และทรัพย์สินและอัตราส่วนการลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน
13. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 16/2552 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารของนิติบุคคลไทยที่เสนอขายในต่างประเทศ  (4714) 10/06/2552
14. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 27/2553 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ  (5448) 16/09/2553
  ตัวอย่างการจัดตั้งกองทุนรวมทองคำ (gold fund)
15. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 33/2552 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับความผิดของบริษัทจัดการในกรณีที่ประกาศกำหนดหน้าที่ของบริษัทจัดการในการลงทุนและการแก้ไขการลงทุน  (5255) 02/12/2552
16. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 28/2553 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ  (5487) 15/10/2553
  ตัวอย่างการคิด company limit
17. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 2/2548 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการดำรงสภาพคล่องของกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้  (3825) 14/01/2548
  FAQ
18. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 11/2554 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการลงทุนของกองทุนในพันธบัตรรัฐบาลประเภทดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ  (5643) 26/05/2554
19. หนังสือเวียน ที่ กลต.น. 1827/2549 แนวทางปฏิบัติในการทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์สำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  (3930) 23/08/2549
20. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 37/2552 เรื่อง การติดตามและบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนของกองทุนรวมที่ลงทุนต่างประเทศ  (5263) 29/12/2552
21. หนังสือเวียน ที่ กลต.จต.(ว) 1/2556 การลงทุนในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (5936) 07/01/2556
22. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 17/2549 นำส่งหนังสือของเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน  (3979) 10/08/2549
23. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 18/2553 นำส่งสำเนาประกาศและซักซ้อมความเข้าใจ  (5319) 29/03/2553
24. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 49/2549 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดของธุรกิจจัดการลงทุน  (4001) 30/10/2549
  การลงทุนที่ถือเป็นความผิดของกองทุนรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  ตัวอย่างการนับครั้งความผิด
  สรุปการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาความผิดเกี่ยวกับการลงทุน
25. หนังสือเวียน ที่ กลต.นจ.(ว) 38/2560 ซักซ้อมความเข้าใจกรณีกองทุนไม่ได้รับมอบหลักทรัพย์กรณีมีการผิดนัดส่งมอบหลักทรัพย์  (7442) 24/10/2560
26. หนังสือเวียน ที่ กลต.น.(ว) 44/2550 การลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงที่อ้างอิงกับราคาทองคำ  (4298) 04/12/2550
27. หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 25/2553 นำส่งสำเนาประกาศ และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าเป็นคู่สัญญาในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินของกองทุน  (5437) 02/09/2553
  ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล : กรณีการเข้าเป็นคู่สัญญาใน FX derivatives ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง