>> กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (146) 117 12/03/2535 16/05/2535
2. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (148) 123 12/03/2535 16/05/2535
3. พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  (149) 124 12/03/2535 16/02/2535
4. ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)  (6357) 06/01/2554 16/01/2554
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 1/2554 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 06/01/2554 16/01/2554
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 6/2557 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) 16/06/2557 01/07/2557
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 14/2559 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) 20/12/2559 01/02/2560
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 20/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) 26/04/2560 16/05/2560
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กน. 24/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการกู้ยืมเงินในนามของกองทุนรวมและการก่อภาระผูกพันแก่ทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) 31/10/2560 01/11/2560
  หนังสือเวียน ที่ น.(ว) 3/2554 นำส่งประกาศและซักซ้อมความเข้าใจหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 02/02/2554
5. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 42/2566 การลงทุนของกองทุน (ฉบับที่ 26)  (9938) 01/12/2566 16/12/2566
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 1 : คำศัพท์ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 2 : การจัดแบ่งประเภทของกองทุน (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ภาคผนวก 3 : ทรัพย์สินที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (แนบท้ายประกาศ ทน. 42/2566)
6. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 39/2562 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการ  (8149) 25/04/2562 01/06/2562
7. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)  (8982) 25/04/2562 01/06/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 25/04/2562 01/06/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 38/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) 05/05/2564 16/05/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 8/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3 ) 23/06/2565 01/10/2565
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 30/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) 31/10/2566 01/02/2567
8. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 45/2561 การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยและการจัดการกองทุนรวม  (7688) 11/06/2561 01/07/2561
9. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 8/2559 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับประมวล)  (7457) 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 8/2559 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 52/2560 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 31/10/2560 01/11/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 3) 11/06/2561 01/07/2561
10. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2559 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับประมวล)  (7459) 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 9/2559 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 54/2560 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกับบริษัทจัดการกองทุนรวม (ฉบับที่ 2) 31/10/2560 01/11/2560
11. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 27/2554 ข้อผูกพันระหว่างผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกับบริษัทจัดการกองทุนรวม  (5696) 06/09/2554 16/09/2554
12. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับประมวล)  (7161) 10/05/2554 01/06/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2554 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวมและการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน 10/05/2554 01/06/2554
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 44/2555 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 2) 31/08/2555 16/09/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2559 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 3) 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 43/2561 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 4) 11/06/2561 01/07/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทน. 10/2563 การจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม และการแก้ไขเพิ่มเติมรายการทางทะเบียน (ฉบับที่ 5) 03/02/2563 01/04/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 30/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตหรือแจ้งโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 20/04/2564 16/05/2564
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 2 : รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลหรือการจัดส่งรายงานต่อสานักงาน (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564) 20/04/2564 16/05/2564
แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 3 : รายการยกเลิกการขออนุญาตหรือแจ้ง (แนบท้ายประกาศ ทธ. 30/2564) 20/04/2564 16/05/2564
13. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)  (8013) 19/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน 19/02/2561 01/07/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 78/2561 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) 19/12/2561 01/01/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 8/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) 20/02/2562 16/03/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2562 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) 25/04/2562 01/06/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 9/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 5) 27/01/2563 30/01/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 6) 09/06/2563 01/01/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2563 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 7) 12/11/2563 01/12/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 8) 04/03/2564 01/04/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 9) 09/04/2564 01/05/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 44/2564 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 10) 24/05/2564 16/06/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2565 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 11) 23/06/2565 01/10/2565
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 12) 31/10/2566 01/02/2567
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-REIT1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 8/2562) 20/02/2562 16/03/2562
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 56-REIT1 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 29/2564) 09/04/2564 01/05/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-REIT2 : รายงานประจำปี (แนบประกาศ ทจ. 20/2561) 19/02/2561 01/07/2561
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 56-REIT2 : รายงานประจำปี (แนบประกาศ ทจ. 29/2564) 09/04/2564 01/05/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-REIT3 : หนังสือรับรองงบการเงิน (แนบประกาศ ทจ. 20/2561) 19/02/2561 01/07/2561
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานที่แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (แนบประกาศ ทจ. 20/2561) 19/02/2561 01/07/2561
  หนังสือเวียน ที่ กลต.จค.(ว) 9/2562 ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งและจัดการ และการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งวิธีการเปิดเผยข้อมูลฯ 21/05/2562
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56 REIT1 : แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 34/2563) 09/06/2563 01/01/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-REIT2 : รายงานประจาปี (แนบท้ายประกาศ ทจ. 34/2563) 09/06/2563 01/01/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบรายงานประจำปี-Private REIT (แนบท้ายประกาศ ทจ. 44/2564) 24/05/2564 16/06/2564
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน แบบ 56-REIT1 (แนบท้ายประกาศ ทจ. 33-2566) 31/10/2566 01/02/2567
  รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตารางแนบท้ายประกาศ ทจ. 33/2566 31/10/2566 01/02/2567
  หนังสือเวียน ที่ นร.(ว) 2/2566 นำส่งประกาศเกี่ยวกับกองทุนรวมและทรัสต์ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารข้อมูลกับผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ถือหน่วยทรัสต์ในลักษณะของการสื่อสารสองทาง 06/12/2566
14. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของ โครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับประมวล)  (10061) 17/01/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 4/2561 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ 17/01/2561 16/02/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2566 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยของโครงการจัดการลงทุนต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) 01/12/2566 16/12/2566
15. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 29/2566 หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน (ฉบับที่ 7)  (9981) 01/12/2566 16/12/2566
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม ภาคผนวก 9 : หลักเกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับกองทุนรวมบางประเภท (แนบท้ายประกาศ สน. 29/2566)
16. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2)  (8400) 27/01/2563 30/01/2563
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้าย สน. 7/2563) 27/01/2563 30/01/2563
17. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 43/2562 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  (8144) 25/04/2562 01/06/2562
18. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 44/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับประมวล)  (8499) 25/04/2562 01/06/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 44/2562 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 25/04/2562 01/06/2562
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 7/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 2) 27/01/2563 30/01/2563
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 37/2563 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 3) 09/06/2563 01/01/2564
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 12/2565 หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (ฉบับที่ 4) 123 วรรคสอง 22/04/2565 16/05/2565
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้าย สน. 7/2563) 27/01/2563 30/01/2563
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้ายประกาศ สน. 37/2563) 09/06/2563 01/01/2564
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (แนบท้ายประกาศ สน. 12/2565) 22/04/2565 16/05/2565
19. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สช. 33/2561 การให้ความเห็นชอบผู้ชำระบัญชีของกองทุนรวม  (7709) 09/07/2561 01/08/2561
20. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 21/2561 การรายงานเหตุการณ์สำคัญของกองทุนรวมและทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือโครงสร้างพื้นฐาน  (7611) 19/02/2561 16/03/2561
21. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2559 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับประมวล)  (7458) 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 15/2559 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย 27/04/2559 16/05/2559
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สน. 44/2560 รายละเอียดของโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 31/10/2560 01/11/2560
22. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. การให้ความเห็นชอบผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2554  (5691) 25/08/2554 16/09/2554
23. หนังสือเวียน ที่ นจ. (ว) 1/2566 นําส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟให้เทียบเคียงสากล  (10066) 18/12/2566 16/12/2566
24. หนังสือเวียน ที่ นป.(ว) 6/2566 นำส่งภาพถ่ายประกาศและซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การอนุญาตจัดตั้ง ย้ายสำนักงานหรือสาขาของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (9812) 04/07/2566 16/07/2566
25. หนังสือเวียน ที่ กลต.กน.(ว) 15/2559 การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (6988) 30/06/2559
26. หนังสือเวียน ที่ กลต.จท.(ว) 13/2556 นำส่งประกาศเกี่ยวกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และการกำหนดรายการปรับปรุงกำไรสุทธิเพื่อใช้คำนวณและจ่ายเงินปันผล  (6005) 28/02/2556
27. หนังสือเวียน ที่ กธ.(ว) 1/2556 ขอความร่วมมือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการส่งรายงานการลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  (6089) 19/09/2556
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รูปแบบรายงานที่เป็นเอกสาร
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม รูปแบบรายงานที่ส่งผ่านระบบ OFAR
  สรุปการเปลี่ยนแปลง
  วิธีการส่งรายงาน